สารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนา
อุบลราชธานี
    นานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์
   
       
  สารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนา
สุโขทัย
 
    เวหามหาสนุก
   
       
  สารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนา
เพชรบุรี

    สารพันยามบ่าย
             
  สารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนา
อุดรธานี
    พบคณาจารย์สาขาส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์
             
  สารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนา
นครสวรรค
    เพลงร่วมสมัยกับดนตรีไทย
แบบเทวัญ
             
  สารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนา
นครนายก
    มองธรรมะอย่างเป็นสุข
             
  สารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนา
จันทบุร
    สาระน่ารู้กับบัณฑิตศึกษา
             
  สารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนา
ลำปาง

    พยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคม
             
  สารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนา
นครศรีธรรมราช
    สาระน่ารู้เรื่องการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์
             
  สารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนา
ยะลา
    ทะเลไทย
             
  คุยกับคุณครู.....ศึกษาศาสตร์     จากคหกรรมศาสตร์สู่
มนุษยนิเวศศาสตร์
             
  รอบรู้เรื่องสุขภาพกับสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
    นานาสาระกับสาขาวิชา
วิทยาการจัดการ
             
  จากแม่สู่แม่     หลากหลายมุมมองทาง
เศรษฐศาสตร์
             
  รัฐศาสตร์เพื่อสังคม     คลื่นความคิด
             
  คุยกับนักแนะแนว     เที่ยวไปกินไป
             
  พูดจาประสานิเทศ     พบ มสธ. และ คุยข่าว สทว.
             
  เสียงธรรม     แนะแนวการศึกษา
             
  เวทีสนทนาเศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน     การศึกษาต่อเนื่อง
             
  เพลงพาเที่ยว     เทคโนโลยีก้าวไกลกับ มสธ.
             
  ศึกษาทันสมัย ทางไกล มสธ.     ฟังสบายสไตล์ไทย ไทย
             
  ธรรมชาติกับชีวิต      
             
           
             

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.