รายการหลากหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร์
ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี์ สัปดาห์ที่ 1และสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 10.00-11.00 น.
       
04 พฤษภาคม 2549 18 พฤษภาคม 2549
06 กรกฎาคม 2549 20 กรกฎาคม 2549 03 สิงหาคม 2549 17 สิงหาคม 2549
31 สิงหาคม 2549 07 กันยายน 2549 21 กันยายน 2549 05 ตุลาคม 2549
19 ตุลาคม 2549 02 พฤศจิกายน 2549 16 พฤศจิกายน 2549 07 ธันวาคม 2549
21 ธันวาคม 2549 04 มกราคม 2550 18 มกราคม 2550 01 กุมภาพันธ์ 2550
15 กุมภาพันธ์ 2550 01 มีนาคม 2550 15 มีนาคม 2550 22 มีนาคม 2550
05 เมษายน 2550 19 เมษายน 2550 03 พฤษภาคม 2550 07 มิถุนายน 2550
21 มิถุนายน 2550 05 กรกฎาคม 2550 19 กรกฎาคม 2550 02 สิงหาคม 2550
16 สิงหาคม 2550 06 กันยายน 2550 04 ตุลาคม 2550 18 ตุลาคม 2550
01 พฤศจิกายน 2550 15 พฤศจิกายน 2550 20 ธันวาคม 2550 03 มกราคม 2551
07 กุมภาพันธ์ 2551 06 มีนาคม 2551 20 มีนาคม 2551 03 เมษายน 2551
17 เมษายน 2551 01 พฤษภาคม 2551 15 พฤษภาคม 2551 05 มิถุนายน 2551
19 มิถุนายน 2551 03 กรกฎาคม 2551 07 สิงหาคม 2551 21 สิงหาคม 2551
18 กันยายน 2551 02 ตุลาคม 2551 16 ตุลาคม 2551 20 พฤศจิกายน 2551
04 ธันวาคม 2551 15 มกราคม 2552 05 กุมภาพันธ์ 2552 19 กุมภาพันธ์ 2552
05 มีนาคม 2552 19 มีนาคม 2552 02 เมษายน 2552 04 มิถุนายน 2552
18 มิถุนายน 2552 02 กรกฎาคม 2552 16 กรกฎาคม 2552 06 สิงหาคม 2552
20 สิงหาคม 2552 03 กันยายน 2552 17 กันยายน 2552 01 ตุลาคม 2552
15 ตุลาคม 2552 05 พฤศจิกายน 2552 19 พฤศจิกายน 2552 07 มกราคม 2553
18 กุมภาพันธ์ 2553 18 มีนาคม 2553 01 เมษายน 2553 06 พฤษภาคม 2553
03 มิถุนายน 2553 17 มิถุนายน 2553 01 กรกฎาคม 2553 15 กรกฎาคม 2553
05 สิงหาคม 2553 19 สิงหาคม 2553 16 กันยายน 2553 07 ตุลาคม 2553
04 พฤศจิกายน 2553 18 พฤศจิกายน 2553 20 มกราคม 2554 03 กุมภาพันธ์ 2554
17 กุมภาพันธ์ 2554 03 มีนาคม 2554 17 มีนาคม 2554 07 เมษายน 2554
19 พฤษภาคม 2554 02 มิถุนายน 2554 16 มิถุนายน 2554 07 กรกฎาคม 2554
21 กรกฎาคม 2554 04 สิงหาคม 2554 18 สิงหาคม 2554 01 กันยายน 2554
15 กันยายน 2554 06 ตุลาคม 2554 03 พฤศจิกายน 2554 17 พฤศจิกายน 2554
01 ธันวาคม 2554 15 ธันวาคม 2554 05 มกราคม 2555 02 กุมภาพันธ์ 2555
16 กุมภาพันธ์ 2555 01 มีนาคม 2555 15 มีนาคม 2555 22 มีนาคม 2555
05 เมษายน 2555 19 เมษายน 2555 03 พฤษภาคม 2555 17 พฤษภาคม 2555
08 มิถุนายน 2555 21 มิถุนายน 2555 16 สิงหาคม 2555 06 กันยายน 2555
20 กันยายน 2555 04 ตุลาคม 2555 18 ตุลาคม 2555 01 พฤศจิกายน 2555
15 พฤศจิกายน 2555 06 ธันวาคม 2555 20 ธันวาคม 2555 03 มกราคม 2556
17 มกราคม 2556 31 มกราคม 2556 07 กุมภาพันธ์ 2556 21 กุมภาพันธ์ 2556
07 มีนาคม 2556 16 พฤษภาคม 2556 06 มิถุนายน 2556 20 มิถุนายน 2556
04 กรกฎาคม 2556 18 กรกฎาคม 2556 01 สิงหาคม 2556 15 สิงหาคม 2556
05 กันยายน 2556 19 กันยายน 2556 03 ตุลาคม 2556 17 ตุลาคม 2556
31 ตุลาคม 2556 07 พฤศจิกายน 2556 28 พฤศจิกายน 2556  
       
 

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.