รายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์
ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี์ สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน เวลา 10.00-11.00 น.
       
27 กรกฎาคม 2549 10 สิงหาคม 2549 24 สิงหาคม 2549
28 กันยายน 2549 26 ตุลาคม 2549 23 พฤศจิกายน 2549 11มกราคม 2550
08 กุมภาพันธ์ 2550 22 กุมภาพันธ์ 2550 08 มีนาคม 2550 12 เมษายน 2550
24 พฤษภาคม 2550 14 มิถุนายน 2550 12 กรกฎาคม 2550 09 สิงหาคม 2550
23 สิงหาคม 2550 27 กันยายน 2550 25 ตุลาคม 2550 08 พฤศจิกายน 2550
22 พฤศจิกายน 2550 27 ธันวาคม 2550 10 มกราคม 2551 13 มีนาคม 2551
27 มีนาคม 2551 10 เมษายน 2551 24 เมษายน 2551 22 พฤษภาคม 2551
26 มิถุนายน 2551 14 สิงหาคม 2551 25 กันยายน 2551 09 ตุลาคม 2551
13 พฤศจิกายน 2551 11 ธันวาคม 2551 25 ธันวาคม 2551 08 มกราคม 2552
26 กุมภาพันธ์ 2552 09 เมษายน 2552 13 สิงหาคม 2552 10 กันยายน 2552
24 กันยายน 2552 22 ตุลาคม 2552 12 พฤศจิกายน 2552 26 พฤศจิกายน 2552
24 ธันวาคม 2552 08 กรกฎาคม 2553 22 กรกฎาคม 2553 26 สิงหาคม 2553
09 กันยายน 2553 14 ตุลาคม 2553 28 ตุลาคม 2553 11 พฤศจิกายน 2553
25 พฤศจิกายน 2553 27 มกราคม 2554 10 กุมภาพันธ์ 2554 10 มีนาคม 2554
24 มีนาคม 2554 28 เมษายน 2554 26 พฤษภาคม 2554 23 มิถุนายน 2554
14 กรกฎาคม 2554 28 กรกฎาคม 2554 11 สิงหาคม 2554 25 สิงหาคม 2554
08 กันยายน 2554 22 กันยายน 2554 13 พฤศจิกายน 2554 24 พฤศจิกายน 2554
08 ธันวาคม 2554 12 มกราคม 2555 26 มกราคม 2555 09 กุมภาพันธ์ 2555
23 กุมภาพันธ์ 2555 07 มีนาคม 2555 10 พฤษภาคม 2555 24 พฤษภาคม 2555
14 มิถุนายน 2555 18 มิถุนายน 2555 12 กรกฎาคม 2555 26 กรกฎาคม 2555
09 สิงหาคม 2555 23 สิงหาคม 2555 27 กันยายน 2555 11 ตุลาคม 2555
17 ตุลาคม 2555 08 พฤศจิกายน 2555 22 พฤศจิกายน 2555 13 ธันวาคม 2555
27 ธันวาคม 2555 10 มกราคม 2556 24 มกราคม 2556 14 กุมภาพันธ์ 2556
28 กุมภาพันธ์ 2556 14 มีนาคม 2556 28 มีนาคม 2556 30 พฤษภาคม 2556
13 มิถุนายน 2556 27 มิถุนายน 2556 11 กรกฎาคม 2556 25 กรกฎาคม 2556
08 สิงหาคม 2556 22 สิงหาคม 2556 12 กันยายน 2556 26 กันยายน 2556
10 ตุลาคม 2556 24 ตุลาคม 2556 14 พฤศจิกายน 2556 12 ธันวาคม 2556
26 ธันวาคม 2556      
       
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.