จากคหกรรมศาสตร์สู่มนุษยนิเวศศาสตร์
ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี์ สัปดาห์ที่ 1และสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 1
1.00-12.00 น.
       
07 มิถุนายน 2549 21 มิถุนายน 2549
19 กรกฎาคม 2549 16 สิงหาคม 2549 30 สิงหาคม 2549 06 กันยายน 2549
04 ตุลาคม 2549 18 ตุลาคม 2549 01 พฤศจิกายน 2549 15 พฤศจิกายน 2549
06 ธันวาคม 2549 20 ธันวาคม 2549 17 มกราคม 2550 07 กุมภาพันธ์ 2550
21 กุมภาพันธ์ 2550 07 มีนาคม 2550 21 มีนาคม 2550 04 เมษายน 2550
18 เมษายน 2550 02 พฤษภาคม 2550 16 พฤษภาคม 2550 06 มิถุนายน 2550
20 มิถุนายน 2550 04 กรกฎาคม 2550 18 กรกฎาคม 2550 01 สิงหาคม 2550
15 สิงหาคม 2550 05 กันยายน 2550 19 กันยายน 2550 03 ตุลาคม 2550
17 ตุลาคม 2550 07 พฤศจิกายน 2550 21 พฤศจิกายน 2550 19 ธันวาคม 2550
02 มกราคม 2551 16 มกราคม 2551 06 กุมภาพันธ์ 2551 20 กุมภาพันธ์ 2551
05 มีนาคม 2551 19 มีนาคม 2551 02 เมษายน 2551 14 พฤษภาคม 2551
21 พฤษภาคม 2551 04 มิถุนายน 2551 18 มิถุนายน 2551 02 กรกฎาคม 2551
06 สิงหาคม 2551 01 เมษายน 2552 19 สิงหาคม 2552 02 กันยายน 2552
16 กันยายน 2552 18 พฤศจิกายน 2552 17 กุมภาพันธ์ 2553 24 มีนาคม 2553
07 กรกฎาคม 2553 21 กรกฎาคม 2553 04 สิงหาคม 2553 18 สิงหาคม 2553
08 กันยายน 2553 20 ตุลาคม 2553 05 มกราคม 2554 19 มกราคม 2554
02 กุมภาพันธ์ 2554 16 กุมภาพันธ์ 2554 02 มีนาคม 2554 16 มีนาคม 2554
20 เมษายน 2554 04 พฤษภาคม 2554 18 พฤษภาคม 2554 29 มิถุนายน 2554
06 กรกฎาคม 2554 20 กรกฎาคม 2554 03 สิงหาคม 2554 17 สิงหาคม 2554
07 กันยายน 2554 21 กันยายน 2554 05 ตุลาคม 2554 16 พฤศจิกายน 2554
07 ธันวาคม 2554 21 ธันวาคม 2554 04 มกราคม 2555 18 มกราคม 2555
29 กุมภาพันธ์ 2555 21 มีนาคม 2555 04 เมษายน 2555 02 พฤษภาคม 2555
16 พฤษภาคม 2555 30 พฤษภาคม 2555 06 มิถุนายน 2555 20 มิถุนายน 2555
04 กรกฎาคม 2555 17 กรกฎาคม 2555 01 สิงหาคม 2555 05 กันยายน 2555
19 กันยายน 2555 03 ตุลาคม 2555 17 ตุลาคม 2555 31 ตุลาคม 2555
07 พฤศจิกายน 2555 19 ธันวาคม 2555 16 มกราคม 2556 30 มกราคม 2556
20 กุมภาพันธ์ 2556 06 มีนาคม 2556 29 พฤษภาคม 2556 05 มิถุนายน 2556
19 มิถุนายน 2556 03 กรกฎาคม 2556 17 กรกฎาคม 2556 31 กรกฎาคม 2556
21 สิงหาคม 2556 11 กันยายน 2556 25 กันยายน 2556 02 ตุลาคม 2556
16 ตุลาคม 2556 06 พฤศจิกายน 2556 20 พฤศจิกายน 2556 04 ธันวาคม 2556
18 ธันวาคม 2556      
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.