รายการรอบรู้เรื่องสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ออกอากาศทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2และสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน เวลา 11.00-12.00 น.
09 สิงหาคม 2549 13 กันยายน 2549 27 กันยายน 2549 11 ตุลาคม 2549
25 ตุลาคม 2549 08 พฤศจิกายน 2549 22 พฤศจิกายน 2549 27 พฤศจิกายน 2549
10 มกราคม 2550 14 กุมภาพันธ์ 2550 28 กุมภาพันธ์ 2550 14 มีนาคม 2550
28 มีนาคม 2550 11 เมษายน 2550 25 เมษายน 2550 09 พฤษภาคม 2550
23 พฤษภาคม 2550 13 มิถุนายน 2550 27 มิถุนายน 2550 11 กรกฎาคม 2550
25 กรกฎาคม 2550 08 สิงหาคม 2550 22 สิงหาคม 2550 12 กันยายน 2550
10 ตุลาคม 2550 14 พฤศจิกายน 2550 28 พฤศจิกายน 2550 23 มกราคม 2551
13 กุมภาพันธ์ 2551 27 กุมภาพันธ์ 2551 12 มีนาคม 2551 26 มีนาคม 2551
07 พฤษภาคม 2551 28 พฤษภาคม 2551 25 มิถุนายน 2551 13 สิงหาคม 2551
24 กันยายน 2551 08 ตุลาคม 2551 12 พฤศจิกายน 2551 25 กุมภาพันธ์ 2552
11 มีนาคม 2552 08 เมษายน 2552 22 เมษายน 2552 24 มิถุนายน 2552
22 กรกฎาคม 2552 09 กันยายน 2552 23 กันยายน 2552 11 พฤศจิกายน 2552
25 พฤศจิกายน 2552 09 ธันวาคม 2552 10 กุมภาพันธ์ 2553 10 มีนาคม 2553
28 เมษายน 2553 23 มิถุนายน 2553 14 กรกฎาคม 2553 28 กรกฎาคม 2553
11 สิงหาคม 2553 25 สิงหาคม 2553 22 กันยายน 2553 13 ตุลาคม 2553
12 มกราคม 2554 26 มกราคม 2554 09 กุมภาพันธ์ 2554 09 มีนาคม 2554
23 มีนาคม 2554 25 พฤษภาคม 2554 08 มิถุนายน 2554 15 มิถุนายน 2554
13 กรกฎาคม 2554 27 กรกฎาคม 2554 10 สิงหาคม 2554 14 กันยายน 2554
28 กันยายน 2554 12 พฤศจิกายน 2554 14 ธันวาคม 2554 11 มกราคม 2555
25 มกราคม 2555 08 กุมภาพันธ์ 2555 22 กุมภาพันธ์ 2555 14 มีนาคม 2555
28 มีนาคม 2555 18 เมษายน 2555 23 พฤษภาคม 2555 13 มิถุนายน 2555
11 กรกฎาคม 2555 25 กรกฎาคม 2555 08 สิงหาคม 2555 22 สิงหาคม 2555
26 กันยายน 2555 10 ตุลาคม 2555 14 พฤศจิกายน 2555 28 พฤศจิกายน 2555
12 ธันวาคม 2555 26 ธันวาคม 2555 09 มกราคม 2556 23 มกราคม 2556
13 กุมภาพันธ์ 2556 27 กุมภาพันธ์ 2556 06 มีนาคม 2556 27 มีนาคม 2556
22 พฤษภาคม 2556 26 มิถุนายน 2556 10 กรกฎาคม 2556 24 กรกฎาคม 2556
14 สิงหาคม 2556 28 สิงหาคม 2556 04 กันยายน 2556 18 กันยายน 2556
09 ตุลาคม 2556 30 ตุลาคม 2556 13 พฤศจิกายน 2556 27 พฤศจิกายน 2556
11 ธันวาคม 2556 25 ธันวาคม 2556    
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.