รายการนานาสาระกับสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 14.00-14.40 น.
  05 มกราคม 2553 12 มกราคม 2553 13 มกราคม 2553
19 มกราคม 2553 20 มกราคม 2553 26 มกราคม 2553 27 มกราคม 2553
10 กุมภาพันธ์ 2553 17 กุมภาพันธ์ 2553 23 กุมภาพันธ์ 2553 24 กุมภาพันธ์ 2553
03 มีนาคม 2553 17 มีนาคม 2553 24 มีนาคม 2553 31 มีนาคม 2553
20 เมษายน 2553 21 เมษายน 2553 28 เมษายน 2553 04 พฤษภาคม 2553
11 พฤษภาคม 2553 12 พฤษภาคม 2553 09 มิถุนายน 2553 23 มิถุนายน 2553
30 มิถุนายน 2553 06 กรกฎาคม 2553 13 กรกฎาคม 2553 14 กรกฎาคม 2553
20 กรกฎาคม 2553 03 สิงหาคม 2553 10 สิงหาคม 2553 17 สิงหาคม 2553
18 สิงหาคม 2553 24 สิงหาคม 2553 31 สิงหาคม 2553 01 กันยายน 2553
07 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 15 กันยายน 2553 21 กันยายน 2553
22 กันยายน 2553 28 กันยายน 2553 05 ตุลาคม 2553 12 ตุลาคม 2553
13 ตุลาคม 2553 19 ตุลาคม 2553 26 ตุลาคม 2553 27 ตุลาคม 2553
02 พฤศจิกายน 2553 09 พฤศจิกายน 2553 16 พฤศจิกายน 2553 17 พฤศจิกายน 2553
23 พฤศจิกายน 2553 24 พฤศจิกายน 2553 04 มกราคม 2554 11 มกราคม 2554
12 มกราคม 2554 18 มกราคม 2554 19 มกราคม 2554 25 มกราคม 2554
26 มกราคม 2554 01 กุมภาพันธ์ 2554 08 กุมภาพันธ์ 2554 22 กุมภาพันธ์ 2554
01 มีนาคม 2554 08 มีนาคม 2554 15 มีนาคม 2554 16 มีนาคม 2554
22 มีนาคม 2554 29 มีนาคม 2554 30 มีนาคม 2554 05 เมษายน 2554
19 เมษายน 2554 20 เมษายน 2554 26 เมษายน 2554 03 พฤษภาคม 2554
10 พฤษภาคม 2554 18 พฤษภาคม 2554 24 พฤษภาคม 2554 31 พฤษภาคม 2554
01 มิถุนายน 2554 07 มิถุนายน 2554 14 มิถุนายน 2554 15 มิถุนายน 2554
29 มิถุนายน 2554 05 กรกฎาคม 2554 12 กรกฎาคม 2554 19 กรกฎาคม 2554
26 กรกฎาคม 2554 02 สิงหาคม 2554 09 สิงหาคม 2554 16 สิงหาคม 2554
17 สิงหาคม 2554 23 สิงหาคม 2554 29 สิงหาคม 2554 30 สิงหาคม 2554
06 กันยายน 2554 07 กันยายน 2554 13 กันยายน 2554 14 กันยายน 2554
20 กันยายน 2554 21 กันยายน 2554 27 กันยายน 2554 28 กันยายน 2554
04 ตุลาคม 2554 05 ตุลาคม 2554 11 ตุลาคม 2554 08 พฤศจิกายน 2554
15 พฤศจิกายน 2554 22 พฤศจิกายน 2554 30 พฤศจิกายน 2554 06 ธันวาคม 2554
07 ธันวาคม 2554 13 ธันวาคม 2554 20 ธันวาคม 2554 27 ธันวาคม 2554
04 มกราคม 2555 10 มกราคม 2555 11 มกราคม 2555 17 มกราคม 2555
24 มกราคม 2555 31 มกราคม 2555 07 กุมภาพันธ์ 2555 08 กุมภาพันธ์ 2555
14 กุมภาพันธ์ 2555 21 กุมภาพันธ์ 2555 22 กุมภาพันธ์ 2555 28 กุมภาพันธ์ 2555
29 กุมภาพันธ์ 2555 02 มีนาคม 2555 13 มีนาคม 2555 14 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555 21 มีนาคม 2555 27 มีนาคม 2555 28 มีนาคม 2555
03 เมษายน 2555 04 เมษายน 2555 24 เมษายน 2555 25 เมษายน 2555
02 พฤษภาคม 2555 16 พฤษภาคม 2555 23 พฤษภาคม 2555 30 พฤษภาคม 2555
05 มิถุนายน 2555 06 มิถุนายน 2555 12 มิถุนายน 2555 13 มิถุนายน 2555
19 มิถุนายน 2555 26 มิถุนายน 2555 27 มิถุนายน 2555 04 กรกฎาคม 2555
11 กรกฎาคม 2555 18 กรกฎาคม 2555 25 กรกฎาคม 2555 01 สิงหาคม 2555
08 สิงหาคม 2555 22 สิงหาคม 2555 29 สิงหาคม 2555 05 กันยายน 2555
19 กันยายน 2555 17 ตุลาคม 2555 24 ตุลาคม 2555 31 ตุลาคม 2555
07 พฤศจิกายน 2555 14 พฤศจิกายน 2555 28 พฤศจิกายน 2555 12 ธันวาคม 2555
19 ธันวาคม 2555 26 ธันวาคม 2555 09 มกราคม 2556 17 มกราคม 2556
30 มกราคม 2556 06 มีนาคม 2556 13 มีนาคม 2556 27 มีนาคม 2556
22 พฤษภาคม 2556 29 พฤษภาคม 2556 05 มิถุนายน 2556 19 มิถุนายน 2556
26 มิถุนายน 2556 10 กรกฎาคม 2556 17 กรกฎาคม 2556 24 กรกฎาคม 2556
21 สิงหาคม 2556 11 กันยายน 2556 25 กันยายน 2556 09 ตุลาคม 2556
30 ตุลาคม 2556 13 พฤศจิกายน 2556 20 พฤศจิกายน 2556 11 ธันวาคม 2556
     

 

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.
HOME