รายการมองธรรมะอย่างเป็นสุข
ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 10.00-11.00 น.
     
      04 มกราคม 2551
11 มกราคม 2551 18 มกราคม 2551 08 กุมภาพันธ์ 2551 22 กุมภาพันธ์ 2551
07 มีนาคม 2551 14 มีนาคม 2551 21 มีนาคม 2551 04 เมษายน 2551
11 เมษายน 2551 18 เมษายน 2551 02 พฤษภาคม 2551 16 พฤษภาคม 2551
23 พฤษภาคม 2551 06 มิถุนายน 2551 13 มิถุนายน 2551 20 มิถุนายน 2551
04 กรกฎาคม 2551 11 กรกฎาคม 2551 01 สิงหาคม 2551 08 สิงหาคม 2551
15 สิงหาคม 2551 05 กันยายน 2551 19 กันยายน 2551 03 ตุลาคม 2551
10 ตุลาคม 2551 17 ตุลาคม 2551 24 ตุลาคม 2551 07 พฤศจิกายน 2551
14 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 12 ธันวาคม 2551 19 ธันวาคม 2551
09 มกราคม 2552 16 มกราคม 2552 06 กุมภาพันธ์ 2552 20 กุมภาพันธ์ 2552
06 มีนาคม 2552 12 มีนาคม 2552 03 เมษายน 2552 01 พฤษภาคม 2552
22 พฤษภาคม 2552 05 มิถุนายน 2552 19 มิถุนายน 2552 03 กรกฎาคม 2552
10 กรกฎาคม 2552 24 กรกฎาคม 2552 14 สิงหาคม 2552 04 กันยายน 2552
11 กันยายน 2552 18 กันยายน 2552 02 ตุลาคม 2552 09 ตุลาคม 2552
16 ตุลาคม 2552 06 พฤศจิกายน 2552 13 พฤศจิกายน 2552 20 พฤศจิกายน 2552
11 ธันวาคม 2552 18 ธันวาคม 2552 08 มกราคม 2553 22 มกราคม 2553
05 กุมภาพันธ์ 2553 12 กุมภาพันธ์ 2553 26 มีนาคม 2553 02 เมษายน 2553
09 เมษายน 2553 23 เมษายน 2553  14 พฤษภาคม 2553 04 มิถุนายน 2553
11 มิถุนายน 2553 09 กรกฎาคม 2553 16 กรกฎาคม 2553 23 กรกฎาคม 2553
30 กรกฎาคม 2553 06 สิงหาคม 2553 20 สิงหาคม 2553 27 สิงหาคม 2553
03 กันยายน 2553 10 กันยายน 2553 17 กันยายน 2553 24 กันยายน 2553
01 ตุลาคม 2553 08 ตุลาคม 2553 22 ตุลาคม 2553 29 ตุลาคม 2553
05 พฤศจิกายน 2553 12 พฤศจิกายน 2553 19 พฤศจิกายน 2553 07 มกราคม 2554
14 มกราคม 2554 21 มกราคม 2554 28 มกราคม 2554 04 กุมภาพันธ์ 2554
11 กุมภาพันธ์ 2554 04 มีนาคม 2554 11 มีนาคม 2554 25 มีนาคม 2554
08 เมษายน 2554 22 เมษายน 2554 06 พฤษภาคม 2554 20 พฤษภาคม 2554
27 พฤษภาคม 2554 10 มิถุนายน 2554 17 มิถุนายน 2554 24 มิถุนายน 2554
01 กรกฎาคม 2554 08 กรกฎาคม 2554 22 กรกฎาคม 2554 29 กรกฎาคม 2554
05 สิงหาคม 2554 19 สิงหาคม 2554 26 สิงหาคม 2554 02 กันยายน 2554
09 กันยายน 2554 16 กันยายน 2554 23 กันยายน 2554 30 กันยายน 2554
07 ตุลาคม 2554 04 พฤศจิกายน 2554 18 พฤศจิกายน 2554 25 พฤศจิกายน 2554
02 ธันวาคม 2554 09 ธันวาคม 2554 16 ธันวาคม 2554 23 ธันวาคม 2554
06 มกราคม 2555 13 มกราคม 2555 20 มกราคม 2555 27 มกราคม 2555
03 กุมภาพันธ์ 2555 10 กุมภาพันธ์ 2555 17 กุมภาพันธ์ 2555 24 กุมภาพันธ์ 2555
02 มีนาคม 2555 16 มีนาคม 2555 30 มีนาคม 2555 20 เมษายน 2555
27 เมษายน 2555 04 พฤษภาคม 2555 11 พฤษภาคม 2555 18 พฤษภาคม 2555
25 พฤษภาคม 2555 01 มิถุนายน 2555 08 มิถุนายน 2555 15 มิถุนายน 2555
22 มิถุนายน 2555 06 กรกฎาคม 2555 13 กรกฎาคม 2555 10 สิงหาคม 2555
17 สิงหาคม 2555 24 สิงหาคม 2555 31 สิงหาคม 2555 07 กันยายน 2555
21 กันยายน 2555 28 กันยายน 2555 05 ตุลาคม 2555 12 ตุลาคม 2555
02 พฤศจิกายน 2555 09 พฤศจิกายน 2555 16 พฤศจิกายน 2555 23 พฤศจิกายน 2555
07 ธันวาคม 2555 14 ธันวาคม 2555 21 ธันวาคม 2555 04 มกราคม 2556
11 มกราคม 2556 18 มกราคม 2556 25 มกราคม 2556 01 กุมภาพันธ์ 2556
08 กุมภาพันธ์ 2556 15 กุมภาพันธ์ 2556 08 มีนาคม 2556 15 มีนาคม 2556
22 มีนาคม 2556 17 พฤษภาคม 2556 31 พฤษภาคม 2556 07 มิถุนายน 2556
14 มิถุนายน 2556 21 มิถุนายน 2556 28 มิถุนายน 2556 12 กรกฎาคม 2556
19 กรกฎาคม 2556 26 กรกฎาคม 2556 02 สิงหาคม 2556 09 สิงหาคม 2556
16 สิงหาคม 2556 23 สิงหาคม 2556 30 สิงหาคม 2556 06 กันยายน 2556
13 กันยายน 2556 20 กันยายน 2556 27 กันยายน 2556 04 ตุลาคม 2556
11 ตุลาคม 2556 18 ตุลาคม 2556 25 ตุลาคม 2556 01 พฤศจิกายน 2556
08 พฤศจิกายน 2556 15 พฤศจิกายน 2556 22 พฤศจิกายน 2556 29 พฤศจิกายน 2556
06 ธันวาคม 2556 13 ธันวาคม 2556 20 ธันวาคม 2556  
       
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.