รายการจากแม่สู่แม่
ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 14.40 - 15.00 น.
       
26 เมษายน 2549 03 พฤษภาคม 2549 10 พฤษภาคม 2549
24 พฤษภาคม 2549 31 พฤษภาคม 2549 07 มิถุนายน 2549
21 มิถุนายน 2549 28 มิถุนายน 2549 05 กรกฎาคม 2549 12 กรกฎาคม 2549
19 กรกฎาคม 2549 26 กรกฎาคม 2549 09 สิงหาคม 2549 16 สิงหาคม 2549
30 สิงหาคม 2549 06 กันยายน 2549 13 กันยายน 2549 27 กันยายน 2549
04 ตุลาคม 2549 11 ตุลาคม 2549 18 ตุลาคม 2549 25 ตุลาคม 2549
01พฤศจิกายน 2549 08 พฤศจิกายน 2549 15 พฤศจิกายน 2549 22 พฤศจิกายน 2549
29 พฤศจิกายน 2549 13 ธันวาคม 2549 20 ธันวาคม 2549 27 ธันวาคม 2549
03 มกราคม 2550 10 มกราคม 2550 17 มกราคม 2550 24 มกราคม 2550
31 มกราคม 2550 07 กุมภาพันธ์ 2550 14 กุมภาพันธ์ 2550 21 กุมภาพันธ์ 2550
28 กุมภาพันธ์ 2550 07 มีนาคม 2550 14 มีนาคม 2550 21 มีนาคม 2550
28 มีนาคม 2550 04 เมษายน 2550 11 เมษายน 2550 18 เมษายน 2550
25 เมษายน 2550 02 พฤษภาคม 2550 09 พฤษภาคม 2550 16 พฤษภาคม 2550
23 พฤษภาคม 2550 30 พฤษภาคม 2550 06 มิถุนายน 2550 13 มิถุนายน 2550
20 มิถุนายน 2550 27 มิถุนายน 2550 04 กรกฎาคม 2550 11 กรกฎาคม 2550
18 กรกฎาคม 2550 25 กรกฎาคม 2550 01 สิงหาคม 2550 08 สิงหาคม 2550
15 สิงหาคม 2550 22 สิงหาคม 2550 29 สิงหาคม 2550 05 กันยายน 2550
12 กันยายน 2550 19 กันยายน 2550 26 กันยายน 2550 03 ตุลาคม 2550
10 ตุลาคม 2550 17 ตุลาคม 2550 31 ตุลาคม 2550 07 พฤศจิกายน 2550
14 พฤศจิกายน 2550 21 พฤศจิกายน 2550 28 พฤศจิกายน 2550 12 ธันวาคม 2550
19 ธันวาคม 2550 26 ธันวาคม 2550 02 มกราคม 2551 09 มกราคม 2551
16 มกราคม 2551 23 มกราคม 2551 30 มกราคม 2551 06 กุมภาพันธ์ 2551
13 กุมภาพันธ์ 2551 20 กุมภาพันธ์ 2551 27 กุมภาพันธ์ 2551 05 มีนาคม 2551
12 มีนาคม 2551 19 มีนาคม 2551 26 มีนาคม 2551 02 เมษายน 2551
23 เมษายน 2551 30 เมษายน 2551 07 พฤษภาคม 2551 14 พฤษภาคม 2551
21 พฤษภาคม 2551 28 พฤษภาคม 2551 04 มิถุนายน 2551 11 มิถุนายน 2551
18 มิถุนายน 2551 25 มิถุนายน 2551 02 กรกฎาคม 2551 09 กรกฎาคม 2551
16 กรกฎาคม 2551 06 สิงหาคม 2551 13 สิงหาคม 2551 20 สิงหาคม 2551
27 สิงหาคม 2551 17 กันยายน 2551 24 กันยายน 2551 01 ตุลาคม 2551
08 ตุลาคม 2551 15 ตุลาคม 2551 22 ตุลาคม 2551 29 ตุลาคม 2551
12 พฤศจิกายน 2551 19 พฤศจิกายน 2551 02 ธันวาคม 2551 14 มกราคม 2552
11 กุมภาพันธ์ 2552 18 กุมภาพันธ์ 2552 25 กุมภาพันธ์ 2552 04 มีนาคม 2552
11 มีนาคม 2552 18 มีนาคม 2552 01 เมษายน 2552 08 เมษายน 2552
22 เมษายน 2552 29 เมษายน 2552 06 พฤษภาคม 2552 13 พฤษภาคม 2552
20 พฤษภาคม 2552 27 พฤษภาคม 2552 03 มิถุนายน 2552 01 กรกฎาคม 2552
       
       
       
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.