รายการคุยกับนักแนะแนว
ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น.
     
04 มกราคม 2551 11 มกราคม 2551 18 มกราคม 2551 08 กุมภาพันธ์ 2551
22 กุมภาพันธ์ 2551 29 กุมภาพันธ์ 2551 14 มีนาคม 2551 21 มีนาคม 2551
28 มีนาคม 2551 04 เมษายน 2551 11 เมษายน 2551 18 เมษายน 2551
25 เมษายน 2551 02 พฤษภาคม 2551 16 พฤษภาคม 2551 23 พฤษภาคม 2551
30 พฤษภาคม 2551 06 มิถุนายน 2551 13 มิถุนายน 2551 20 มิถุนายน 2551
27 มิถุนายน 2551 04 กรกฎาคม 2551 11 กรกฎาคม 2551 25 กรกฎาคม 2551
01 สิงหาคม 2551 08 สิงหาคม 2551 15 สิงหาคม 2551 29 สิงหาคม 2551
05 กันยายน 2551 19 กันยายน 2551 26 กันยายน 2551 03 ตุลาคม 2551
10 ตุลาคม 2551 17 ตุลาคม 2551 24 ตุลาคม 2551 07 พฤศจิกายน 2551
14 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 12 ธันวาคม 2551 19 ธันวาคม 2551
26 ธันวาคม 2551 09 มกราคม 2552 16 มกราคม 2552 06 กุมภาพันธ์ 2552
20 กุมภาพันธ์ 2552 27 กุมภาพันธ์ 2552 06 มีนาคม 2552 12 มีนาคม 2552
03 เมษายน 2552 24 เมษายน 2552 01 พฤษภาคม 2552 22 พฤษภาคม 2552
29 พฤษภาคม 2552 05 มิถุนายน 2552 19 มิถุนายน 2552 10 กรกฎาคม 2552
24 กรกฎาคม 2552 31 กรกฎาคม 2552 14 สิงหาคม 2552 21 สิงหาคม 2552
28 สิงหาคม 2552 04 กันยายน 2552 11 กันยายน 2552 18 กันยายน 2552
25 กันยายน 2552 02 ตุลาคม 2552 09 ตุลาคม 2552 16 ตุลาคม 2552
30 ตุลาคม 2552 06 พฤศจิกายน 2552 13 พฤศจิกายน 2552 20 พฤศจิกายน 2552
27 พฤศจิกายน 2552 11 ธันวาคม 2552 18 ธันวาคม 2552 25 ธันวาคม 2552
08 มกราคม 2553 22 มกราคม 2553 29 มกราคม 2553 05 กุมภาพันธ์ 2553
12 กุมภาพันธ์ 2553 19 กุมภาพันธ์ 2553 05 มีนาคม 2553 12 มีนาคม 2553
19 มีนาคม 2553 26 มีนาคม 2553 02 เมษายน 2553 09 เมษายน 2553
23 เมษายน 2553  14 พฤษภาคม 2553 11 มิถุนายน 2553 18 มิถุนายน 2553
25 มิถุนายน 2553 02 กรกฎาคม 2553 09 กรกฎาคม 2553 16 กรกฎาคม 2553
23 กรกฎาคม 2553 30 กรกฎาคม 2553 06 สิงหาคม 2553 20 สิงหาคม 2553
27 สิงหาคม 2553 03 กันยายน 2553 10 กันยายน 2553 17 กันยายน 2553
24 กันยายน 2553 01 ตุลาคม 2553 08 ตุลาคม 2553 22 ตุลาคม 2553
29 ตุลาคม 2553 05 พฤศจิกายน 2553 12 พฤศจิกายน 2553 07 มกราคม 2554
14 มกราคม 2554 21 มกราคม 2554 04 กุมภาพันธ์ 2554 11 กุมภาพันธ์ 2554
04 มีนาคม 2554 11 มีนาคม 2554 25 มีนาคม 2554 08 เมษายน 2554
22 เมษายน 2554 06 พฤษภาคม 2554 20 พฤษภาคม 2554 27 พฤษภาคม 2554
03 มิถุนายน 2554 10 มิถุนายน 2554 17 มิถุนายน 2554 24 มิถุนายน 2554
01 กรกฎาคม 2554 08 กรกฎาคม 2554 22 กรกฎาคม 2554 29 กรกฎาคม 2554
05 สิงหาคม 2554 19 สิงหาคม 2554 26 สิงหาคม 2554 02 กันยายน 2554
09 กันยายน 2554 16 กันยายน 2554 23 กันยายน 2554 30 กันยายน 2554
07 ตุลาคม 2554 04 พฤศจิกายน 2554 18 พฤศจิกายน 2554 25 พฤศจิกายน 2554
02 ธันวาคม 2554 09 ธันวาคม 2554 16 ธันวาคม 2554 23 ธันวาคม 2554
06 มกราคม 2555 13 มกราคม 2555 20 มกราคม 2555 27 มกราคม 2555
03 กุมภาพันธ์ 2555 10 กุมภาพันธ์ 2555 17 กุมภาพันธ์ 2555 24 กุมภาพันธ์ 2555
16 มีนาคม 2555 30 มีนาคม 2555 20 เมษายน 2555 27 เมษายน 2555
04 พฤษภาคม 2555 11 พฤษภาคม 2555 18 พฤษภาคม 2555 25 พฤษภาคม 2555
01 มิถุนายน 2555 08 มิถุนายน 2555 15 มิถุนายน 2555 22 มิถุนายน 2555
29 มิถุนายน 2555 06 กรกฎาคม 2555 13 กรกฎาคม 2555 27 กรกฎาคม 2555
10 สิงหาคม 2555 17 สิงหาคม 2555 24 สิงหาคม 2555 31 สิงหาคม 2555
07 กันยายน 2555 21 กันยายน 2555 28 กันยายน 2555 05 ตุลาคม 2555
12 ตุลาคม 2555 26 ตุลาคม 2555 02 พฤศจิกายน 2555 09 พฤศจิกายน 2555
16 พฤศจิกายน 2555 23 พฤศจิกายน 2555 30 พฤศจิกายน 2555 07 ธันวาคม 2555
14 ธันวาคม 2555 21 ธันวาคม 2555 04 มกราคม 2556 11 มกราคม 2556
18 มกราคม 2556 25 มกราคม 2556 01 กุมภาพันธ์ 2556 08 กุมภาพันธ์ 2556
15 กุมภาพันธ์ 2556 08 มีนาคม 2556 15 มีนาคม 2556 22 มีนาคม 2556
17 พฤษภาคม 2556 31 พฤษภาคม 2556 07 มิถุนายน 2556 14 มิถุนายน 2556
21 มิถุนายน 2556 28 มิถุนายน 2556    
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.