รายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคม
ออกอากาศวันจันทร์ เวลา 10.00-10.40 น. และวันอังคาร เวลา 11.00-12.00 น.
       
  14 มกราคม 2551 15 มกราคม 2551 22 มกราคม 2551
29 มกราคม 2551 12 กุมภาพันธ์ 2551 19 กุมภาพันธ์ 2551 26 กุมภาพันธ์ 2551
04 มีนาคม 2551 11 มีนาคม 2551 25 มีนาคม 2551 01 เมษายน 2551
08 เมษายน 2551 22 เมษายน 2551 29 เมษายน 2551 06 พฤษภาคม 2551
13 พฤษภาคม 2551 20 พฤษภาคม 2551 27 พฤษภาคม 2551 03 มิถุนายน 2551
10 มิถุนายน 2551 17 มิถุนายน 2551 24 มิถุนายน 2551 01 กรกฎาคม 2551
08 กรกฎาคม 2551 14 กรกฎาคม 2551 15 กรกฎาคม 2551 21 กรกฎาคม 2551
22 กรกฎาคม 2551 04 สิงหาคม 2551 05 สิงหาคม 2551 18 สิงหาคม 2551
19 สิงหาคม 2551 08 กันยายน 2551 15 กันยายน 2551 16 กันยายน 2551
22 กันยายน 2551 23 กันยายน 2551 29 กันยายน 2551 30 กันยายน 2551
07 ตุลาคม 2551 21 ตุลาคม 2551 27 ตุลาคม 2551 03 พฤศจิกายน 2551
04 พฤศจิกายน 2551 11 พฤศจิกายน 2551 17 พฤศจิกายน 2551 18 พฤศจิกายน 2551
02 ธันวาคม 2551 08 ธันวาคม 2551 09 ธันวาคม 2551 15 ธันวาคม 2551
23 ธันวาคม 2551 29 ธันวาคม 2551 05 มกราคม 2552 06 มกราคม 2552
12 มกราคม 2552 13 มกราคม 2552 19 มกราคม 2552 02 กุมภาพันธ์ 2552
03 กุมภาพันธ์ 2552 10 กุมภาพันธ์ 2552 16 กุมภาพันธ์ 2552 23 กุมภาพันธ์ 2552
24 กุมภาพันธ์ 2552 02 มีนาคม 2552 09 มีนาคม 2552 10 มีนาคม 2552
17 มีนาคม 2552 23 มีนาคม 2552 24 มีนาคม 2552 07 เมษายน 2552
19 พฤษภาคม 2552 16 มิถุนายน 2552 23 มิถุนายน 2552 14 กรกฎาคม 2552
21 กรกฎาคม 2552 28 กรกฎาคม 2552 04 สิงหาคม 2552 11 สิงหาคม 2552
14 สิงหาคม 2552 01 กันยายน 2552 06 ตุลาคม 2552 03 พฤศจิกายน 2552
01 ธันวาคม 2552 05 มกราคม 2553 02 กุมภาพันธ์ 2553 04 พฤษภาคม 2553
01 มิถุนายน 2553 06 กรกฎาคม 2553 13 กรกฎาคม 2553 20 กรกฎาคม 2553
03 สิงหาคม 2553 10 สิงหาคม 2553 17 สิงหาคม 2553 24 สิงหาคม 2553
31 สิงหาคม 2553 07 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 21 กันยายน 2553
28 กันยายน 2553 05 ตุลาคม 2553 12 ตุลาคม 2553 19 ตุลาคม 2553
26 ตุลาคม 2553 02 พฤศจิกายน 2553 09 พฤศจิกายน 2553 16 พฤศจิกายน 2553
04 มกราคม 2554 01 กุมภาพันธ์ 2554 01 มีนาคม 2554 05 เมษายน 2554
03 พฤษภาคม 2554 07 มิถุนายน 2554 05 กรกฎาคม 2554 12 กรกฎาคม 2554
19 กรกฎาคม 2554 26 กรกฎาคม 2554 02 สิงหาคม 2554 09 สิงหาคม 2554
16 สิงหาคม 2554 23 สิงหาคม 2554 30 สิงหาคม 2554 06 กันยายน 2554
13 กันยายน 2554 20 กันยายน 2554 27 กันยายน 2554 04 ตุลาคม 2554
11 ตุลาคม 2554 08 พฤศจิกายน 2554 22 พฤศจิกายน 2554 29 พฤศจิกายน 2554
06 ธันวาคม 2554 13 ธันวาคม 2554 17 มกราคม 2555 24 มกราคม 2555
31 มกราคม 2555 07 กุมภาพันธ์ 2555 14 กุมภาพันธ์ 2555 21 กุมภาพันธ์ 2555
28 กุมภาพันธ์ 2555 06 มีนาคม 2555 13 มีนาคม 2555 20 มีนาคม 2555
27 มีนาคม 2555 03 เมษายน 2555 24 เมษายน 2555 01 พฤษภาคม 2555
08 พฤษภาคม 2555 15 พฤษภาคม 2555 22 พฤษภาคม 2555 29 พฤษภาคม 2555
05 มิถุนายน 2555 12 มิถุนายน 2555 19 มิถุนายน 2555 26 มิถุนายน 2555
03 กรกฎาคม 2555 17 กรกฎาคม 2555 24 กรกฎาคม 2555 31 กรกฎาคม 2555
07 สิงหาคม 2555 14 สิงหาคม 2555 21 สิงหาคม 2555 28 สิงหาคม 2555
04 กันยายน 2555 11 กันยายน 2555 18 กันยายน 2555 25 กันยายน 2555
02 ตุลาคม 2555 09 ตุลาคม 2555 16 ตุลาคม 2555 30 ตุลาคม 2555
06 พฤศจิกายน 2555 13 พฤศจิกายน 2555 20 พฤศจิกายน 2555 27 พฤศจิกายน 2555
04 ธันวาคม 2555 11 ธันวาคม 2555 18 ธันวาคม 2555 25 ธันวาคม 2555
08 มกราคม 2556 15 มกราคม 2556 22 มกราคม 2556 29 มกราคม 2556
05 กุมภาพันธ์ 2556 12 กุมภาพันธ์ 2556 19 กุมภาพันธ์ 2556 26 กุมภาพันธ์ 2556
05 มีนาคม 2556 19 มีนาคม 2556 26 มีนาคม 2556 21 พฤษภาคม 2556
28 พฤษภาคม 2556 04 มิถุนายน 2556 11 มิถุนายน 2556 18 มิถุนายน 2556
25 มิถุนายน 2556 02 กรกฎาคม 2556 09 กรกฎาคม 2556 16 กรกฎาคม 2556
30 กรกฎาคม 2556 06 สิงหาคม 2556 13 สิงหาคม 2556 20 สิงหาคม 2556
27 สิงหาคม 2556 03 กันยายน 2556 10 กันยายน 2556 17 กันยายน 2556
24 กันยายน 2556 01 ตุลาคม 2556 08 ตุลาคม 2556 15 ตุลาคม 2556
22 ตุลาคม 2556 29 ตุลาคม 2556 05 พฤศจิกายน 2556 12 พฤศจิกายน 2556
19 พฤศจิกายน 2556 26 พฤศจิกายน 2556 03 ธันวาคม 2556 17 ธันวาคม 2556
24 ธันวาคม 2556      
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.