รายการสาระนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
 
 
 
 
  04 มกราคม 2550 11มกราคม 2550 18 มกราคม 2550
25 มกราคม 2550 01 กุมภาพันธ์ 2550 08 กุมภาพันธ์ 2550 15 กุมภาพันธ์ 2550
22 กุมภาพันธ์ 2550 01 มีนาคม 2550 08 มีนาคม 2550 15 มีนาคม 2550
22 มีนาคม 2550 05 เมษายน 2550 12 เมษายน 2550 19 เมษายน 2550
26 เมษายน 2550 03 พฤษภาคม 2550 24 พฤษภาคม 2550 07 มิถุนายน 2550
14 มิถุนายน 2550 21 มิถุนายน 2550 28 มิถุนายน 2550 05 กรกฎาคม 2550
12 กรกฎาคม 2550 19 กรกฎาคม 2550 02 สิงหาคม 2550 09 สิงหาคม 2550
16 สิงหาคม 2550 23 สิงหาคม 2550 30 สิงหาคม 2550 06 กันยายน 2550
13 กันยายน 2550 27 กันยายน 2550 04 ตุลาคม 2550 11 ตุลาคม 2550
18 ตุลาคม 2550 25 ตุลาคม 2550 01 พฤศจิกายน 2550 08 พฤศจิกายน 2550
15 พฤศจิกายน 2550 22 พฤศจิกายน 2550 29 พฤศจิกายน 2550 06 ธันวาคม 2550
20 ธันวาคม 2550 27 ธันวาคม 2550 03 มกราคม 2551 10 มกราคม 2551
17 มกราคม 2551 24 มกราคม 2551 31 มกราคม 2551 07 กุมภาพันธ์ 2551
14 กุมภาพันธ์ 2551 28 กุมภาพันธ์ 2551 06 มีนาคม 2551 13 มีนาคม 2551
20 มีนาคม 2551 27 มีนาคม 2551 03 เมษายน 2551 10 เมษายน 2551
17 เมษายน 2551 24 เมษายน 2551 01 พฤษภาคม 2551 15 พฤษภาคม 2551
22 พฤษภาคม 2551 29 พฤษภาคม 2551 05 มิถุนายน 2551 19 มิถุนายน 2551
26 มิถุนายน 2551 03 กรกฎาคม 2551 24 กรกฎาคม 2551 31 กรกฎาคม 2551
07 สิงหาคม 2551 14 สิงหาคม 2551 21 สิงหาคม 2551 28 สิงหาคม 2551
25 กันยายน 2551 02 ตุลาคม 2551 09 ตุลาคม 2551 16 ตุลาคม 2551
30 ตุลาคม 2551 13 พฤศจิกายน 2551 20 พฤศจิกายน 2551 11 ธันวาคม 2551
25 ธันวาคม 2551 08 มกราคม 2552 15 มกราคม 2552 29 มกราคม 2552
05 กุมภาพันธ์ 2552 19 กุมภาพันธ์ 2552 26 กุมภาพันธ์ 2552 05 มีนาคม 2552
19 มีนาคม 2552 02 เมษายน 2552 09 เมษายน 2552 23 เมษายน 2552
07 พฤษภาคม 2552 21 พฤษภาคม 2552 04 มิถุนายน 2552 11 มิถุนายน 2552
18 มิถุนายน 2552 02 กรกฎาคม 2552 09 กรกฎาคม 2552 16 กรกฎาคม 2552
23 กรกฎาคม 2552 30 กรกฎาคม 2552 06 สิงหาคม 2552 13 สิงหาคม 2552
20 สิงหาคม 2552 27 สิงหาคม 2552 03 กันยายน 2552 10 กันยายน 2552
17 กันยายน 2552 24 กันยายน 2552 01 ตุลาคม 2552 08 ตุลาคม 2552
15 ตุลาคม 2552 29 ตุลาคม 2552 05 พฤศจิกายน 2552 12 พฤศจิกายน 2552
19 พฤศจิกายน 2552 26 พฤศจิกายน 2552 03 ธันวาคม 2552 17 ธันวาคม 2552
24 ธันวาคม 2552 11 มีนาคม 2553 18 มีนาคม 2553 25 มีนาคม 2553
08 เมษายน 2553 27 พฤษภาคม 2553 03 มิถุนายน 2553 10 มิถุนายน 2553
17 มิถุนายน 2553 01 กรกฎาคม 2553 08 กรกฎาคม 2553 15 กรกฎาคม 2553
22 กรกฎาคม 2553 29 กรกฎาคม 2553 05 สิงหาคม 2553 19 สิงหาคม 2553
26 สิงหาคม 2553 09 กันยายน 2553 16 กันยายน 2553 30 กันยายน 2553
07 ตุลาคม 2553 14 ตุลาคม 2553 21 ตุลาคม 2553 28 ตุลาคม 2553
04 พฤศจิกายน 2553 11 พฤศจิกายน 2553 18 พฤศจิกายน 2553 25 พฤศจิกายน 2553
06 มกราคม 2554 13 มกราคม 2554 20 มกราคม 2554 27 มกราคม 2554
03 กุมภาพันธ์ 2554 10 กุมภาพันธ์ 2554 17 กุมภาพันธ์ 2554 03 มีนาคม 2554
10 มีนาคม 2554 17 มีนาคม 2554 24 มีนาคม 2554 31 มีนาคม 2554
07 เมษายน 2554 21 เมษายน 2554 28 เมษายน 2554 19 พฤษภาคม 2554
26 พฤษภาคม 2554 02 มิถุนายน 2554 09 มิถุนายน 2554 16 มิถุนายน 2554
23 มิถุนายน 2554 30 มิถุนายน 2554 07 กรกฎาคม 2554 14 กรกฎาคม 2554
21 กรกฎาคม 2554 28 กรกฎาคม 2554 04 สิงหาคม 2554 11 สิงหาคม 2554
18 สิงหาคม 2554 25 สิงหาคม 2554 01 กันยายน 2554 08 กันยายน 2554
15 กันยายน 2554 22 กันยายน 2554 29 กันยายน 2554 06 ตุลาคม 2554
13 ตุลาคม 2554 03 พฤศจิกายน 2554 17 พฤศจิกายน 2554 24 พฤศจิกายน 2554
01 ธันวาคม 2554 08 ธันวาคม 2554 15 ธันวาคม 2554 22 ธันวาคม 2554
29 ธันวาคม 2554 05 มกราคม 2555 12 มกราคม 2555 19 มกราคม 2555
26 มกราคม 2555 02 กุมภาพันธ์ 2555 09 กุมภาพันธ์ 2555 16 กุมภาพันธ์ 2555
23 กุมภาพันธ์ 2555 01 มีนาคม 2555 07 มีนาคม 2555 15 มีนาคม 2555
22 มีนาคม 2555 29 มีนาคม 2555 05 เมษายน 2555 19 เมษายน 2555
03 พฤษภาคม 2555 10 พฤษภาคม 2555 17 พฤษภาคม 2555 24 พฤษภาคม 2555
31 พฤษภาคม 2555 14 มิถุนายน 2555 18 มิถุนายน 2555 05 กรกฎาคม 2555
12 กรกฎาคม 2555 19 กรกฎาคม 2555 26 กรกฎาคม 2555 09 สิงหาคม 2555
16 สิงหาคม 2555 23 สิงหาคม 2555 30 สิงหาคม 2555 06 กันยายน 2555
20 กันยายน 2555 27 กันยายน 2555 04 ตุลาคม 2555 11 ตุลาคม 2555
18 ตุลาคม 2555 25 ตุลาคม 2555 01 พฤศจิกายน 2555 08 พฤศจิกายน 2555
15 พฤศจิกายน 2555 22 พฤศจิกายน 2555 29 พฤศจิกายน 2555 06 ธันวาคม 2555
13 ธันวาคม 2555 20 ธันวาคม 2555 27 ธันวาคม 2555 03 มกราคม 2556
10 มกราคม 2556 17 มกราคม 2556 24 มกราคม 2556 31 มกราคม 2556
07 กุมภาพันธ์ 2556 14 กุมภาพันธ์ 2556 21 กุมภาพันธ์ 2556 28 กุมภาพันธ์ 2556
07 มีนาคม 2556 14 มีนาคม 2556 27 มีนาคม 2556  
       
       
       

3

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.