รายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคม
ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 14.00-15.00 น.
       
01 สิงหาคม 2549 08 สิงหาคม 2549 29 สิงหาคม 2549 05 กันยายน 2549
03 ตุลาคม 2549 10 ตุลาคม 2549 31 ตุลาคม 2549 14 พฤศจิกายน 2549
12 ธันวาคม 2549 26 ธันวาคม 2549 13 กุมภาพันธ์ 2550 06 มีนาคม 2550
27 มีนาคม 2550 08 พฤษภาคม 2550 05 มิถุนายน 2550 17 กรกฎาคม 2550
07 สิงหาคม 2550 28 สิงหาคม 2550 02 ตุลาคม 2550 09 ตุลาคม 2550
20 พฤศจิกายน 2550 27 พฤศจิกายน 2550 04 ธันวาคม 2550 11 ธันวาคม 2550
18 ธันวาคม 2550 25 ธันวาคม 2550 15 มกราคม 2551 29 มกราคม 2551
12 กุมภาพันธ์ 2551 26 กุมภาพันธ์ 2551 04 มีนาคม 2551 18 มีนาคม 2551
01 เมษายน 2551 08 เมษายน 2551 22 เมษายน 2551 29 เมษายน 2551
06 พฤษภาคม 2551 20 พฤษภาคม 2551 03 มิถุนายน 2551 17 มิถุนายน 2551
24 มิถุนายน 2551 08 กรกฎาคม 2551 15 กรกฎาคม 2551 22 กรกฎาคม 2551
19 สิงหาคม 2549 26 สิงหาคม 2549 16 กันยายน 2551 23 กันยายน 2551
30 กันยายน 2551 07 ตุลาคม 2551 21 ตุลาคม 2551 04 พฤศจิกายน 2551
02 ธันวาคม 2551 09 ธันวาคม 2551 23 ธันวาคม 2551 06 มกราคม 2552
13 มกราคม 2552 03 กุมภาพันธ์ 2552 10 กุมภาพันธ์ 2552 24 กุมภาพันธ์ 2552
17 มีนาคม 2552 24 มีนาคม 2552 07 เมษายน 2552 19 พฤษภาคม 2552
16 มิถุนายน 2552 23 มิถุนายน 2552 14 กรกฎาคม 2552 21 กรกฎาคม 2552
28 กรกฎาคม 2552 11 สิงหาคม 2552 18 สิงหาคม 2552 25 สิงหาคม 2552
01 กันยายน 2552 08 กันยายน 2552 15 กันยายน 2552 22 กันยายน 2552
06 ตุลาคม 2552 13 ตุลาคม 2552 20 ตุลาคม 2552 27 ตุลาคม 2552
03 พฤศจิกายน 2552 10 พฤศจิกายน 2552 17 พฤศจิกายน 2552 01 ธันวาคม 2552
08 ธันวาคม 2552 29 ธันวาคม 2552 05 มกราคม 2553 12 มกราคม 2553
19 มกราคม 2553 26 มกราคม 2553 02 กุมภาพันธ์ 2553 09 กุมภาพันธ์ 2553
16 กุมภาพันธ์ 2553 23 กุมภาพันธ์ 2553 09 มีนาคม 2553 16 มีนาคม 2553
30 มีนาคม 2553 20 เมษายน 2553 04 พฤษภาคม 2553 11 พฤษภาคม 2553
18 พฤษภาคม 2553 25 พฤษภาคม 2553 01 มิถุนายน 2553 08 มิถุนายน 2553
15 มิถุนายน 2553 30 มิถุนายน 2553 06 กรกฎาคม 2553 13 กรกฎาคม 2553
20 กรกฎาคม 2553 03 สิงหาคม 2553 10 สิงหาคม 2553 17 สิงหาคม 2553
24 สิงหาคม 2553 31 สิงหาคม 2553 07 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553
28 กันยายน 2553 05 ตุลาคม 2553 12 ตุลาคม 2553 02 พฤศจิกายน 2553
09 พฤศจิกายน 2553 23 พฤศจิกายน 2553 04 มกราคม 2554 11 มกราคม 2554
18 มกราคม 2554 25 มกราคม 2554 01 กุมภาพันธ์ 2554 08 กุมภาพันธ์ 2554
15 กุมภาพันธ์ 2554 21 กุมภาพันธ์ 2554 01 มีนาคม 2554 08 มีนาคม 2554
15 มีนาคม 2554 22 มีนาคม 2554 05 เมษายน 2554 19 เมษายน 2554
26 เมษายน 2554 03 พฤษภาคม 2554 05 พฤษภาคม 2554 23 พฤษภาคม 2554
31 พฤษภาคม 2554 07 มิถุนายน 2554 14 มิถุนายน 2554 05 กรกฎาคม 2554
12 กรกฎาคม 2554 19 กรกฎาคม 2554 26 กรกฎาคม 2554 02 สิงหาคม 2554
09 สิงหาคม 2554 23 สิงหาคม 2554 30 สิงหาคม 2554 06 กันยายน 2554

13 กันยายน 2554

20 กันยายน 2554 27 กันยายน 2554 04 ตุลาคม 2554
11 ตุลาคม 2554 08 พฤศจิกายน 2554 13 ธันวาคม 2554 20 ธันวาคม 2554
27 ธันวาคม 2554 10 มกราคม 2555 17 มกราคม 2555 31 มกราคม 2555
07 กุมภาพันธ์ 2555 14 กุมภาพันธ์ 2555 21 กุมภาพันธ์ 2555 28 กุมภาพันธ์ 2555
06 มีนาคม 2555 13 มีนาคม 2555 20 มีนาคม 2555 27 มีนาคม 2555
03 เมษายน 2555 24 เมษายน 2555 01 พฤษภาคม 2555 08 พฤษภาคม 2555
15 พฤษภาคม 2555 22 พฤษภาคม 2555 29 พฤษภาคม 2555 05 มิถุนายน 2555
12 มิถุนายน 2555 19 มิถุนายน 2555 26 มิถุนายน 2555 03 กรกฎาคม 2555
17 กรกฎาคม 2555 24 กรกฎาคม 2555 31 กรกฎาคม 2555 07 สิงหาคม 2555
14 สิงหาคม 2555 21 สิงหาคม 2555 28 สิงหาคม 2555 04 กันยายน 2555
11 กันยายน 2555 18 กันยายน 2555 25 กันยายน 2555 02 ตุลาคม 2555
09 ตุลาคม 2555 16 ตุลาคม 2555 30 ตุลาคม 2555 01 พฤศจิกายน 2555
13 พฤศจิกายน 2555 20 พฤศจิกายน 2555 27 พฤศจิกายน 2555 04 ธันวาคม 2555
11 ธันวาคม 2555 18 ธันวาคม 2555 25 ธันวาคม 2555 08 มกราคม 2556
15 มกราคม 2556 22 มกราคม 2556 29 มกราคม 2556 05 กุมภาพันธ์ 2556
12 กุมภาพันธ์ 2556 19 กุมภาพันธ์ 2556 26 กุมภาพันธ์ 2556 05 มีนาคม 2556
12 มีนาคม 2556 19 มีนาคม 2556 26 มีนาคม 2556 21 พฤษภาคม 2556
28 พฤษภาคม 2556 04 มิถุนายน 2556 11 มิถุนายน 2556 18 มิถุนายน 2556
25 มิถุนายน 2556 02 กรกฎาคม 2556 09 กรกฎาคม 2556 16 กรกฎาคม 2556
30 กรกฎาคม 2556 06 สิงหาคม 2556 13 สิงหาคม 2556 20 สิงหาคม 2556
27 สิงหาคม 2556 03 กันยายน 2556 10 กันยายน 2556 17 กันยายน 2556
01 ตุลาคม 2556 08 ตุลาคม 2556 15 ตุลาคม 2556 22 ตุลาคม 2556
29 ตุลาคม 2556 05 พฤศจิกายน 2556 12 พฤศจิกายน 2556 19 พฤศจิกายน 2556
03 ธันวาคม 2556 17 ธันวาคม 2556 24 ธันวาคม 2556  
       
       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.