รายการเพลงพาเที่ยว
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 10.00-10.40 น. และวันอังคาร เวลา 14.40-15.00 น.
       
08 มีนาคม 2553 09 มีนาคม 2553 16 มีนาคม 2553 22 มีนาคม 2553
29 มีนาคม 2553 30 มีนาคม 2553 05 เมษายน 2553 19 เมษายน 2553
20 เมษายน 2553 26 เมษายน 2553 04 พฤษภาคม 2553 10 พฤษภาคม 2553
11 พฤษภาคม 2553 17 พฤษภาคม 2553 18 พฤษภาคม 2553 24 พฤษภาคม 2553
25 พฤษภาคม 2553 31 พฤษภาคม 2553 01 มิถุนายน 2553 07 มิถุนายน 2553
08 มิถุนายน 2553 14 มิถุนายน 2553 28 มิถุนายน 2553 29 มิถุนายน 2553
05 กรกฎาคม 2553 06 กรกฎาคม 2553 12 กรกฎาคม 2553 13 กรกฎาคม 2553
19 กรกฎาคม 2553 20 กรกฎาคม 2553 02 สิงหาคม 2553 03 สิงหาคม 2553
09 สิงหาคม 2553 10 สิงหาคม 2553 16 สิงหาคม 2553 17 สิงหาคม 2553
23 สิงหาคม 2553 24 สิงหาคม 2553 31 สิงหาคม 2553 06 กันยายน 2553
07 กันยายน 2553 13 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 20 กันยายน 2553
21 กันยายน 2553 27 กันยายน 2553 28 กันยายน 2553 04 ตุลาคม 2553
05 ตุลาคม 2553 11 ตุลาคม 2553 12 ตุลาคม 2553 18 ตุลาคม 2553
19 ตุลาคม 2553 26 ตุลาคม 2553 01 พฤศจิกายน 2553 02 พฤศจิกายน 2553
08 พฤศจิกายน 2553 09 พฤศจิกายน 2553 15 พฤศจิกายน 2553 16 พฤศจิกายน 2553
22 พฤศจิกายน 2553 23 พฤศจิกายน 2553 29 พฤศจิกายน 2553 04 มกราคม 2554
10 มกราคม 2554 11 มกราคม 2554 18 มกราคม 2554 24 มกราคม 2554
25 มกราคม 2554 26 มกราคม 2554 31 มกราคม 2554 01 กุมภาพันธ์ 2554
07 กุมภาพันธ์ 2554 08 กุมภาพันธ์ 2554 14 กุมภาพันธ์ 2554 15 กุมภาพันธ์ 2554
21 กุมภาพันธ์ 2554 01 มีนาคม 2554 07 มีนาคม 2554 08 มีนาคม 2554
14 มีนาคม 2554 22 มีนาคม 2554 28 มีนาคม 2554 29 มีนาคม 2554
04 เมษายน 2554 05 เมษายน 2554 18 เมษายน 2554 19 เมษายน 2554
25 เมษายน 2554 26 เมษายน 2554 02 พฤษภาคม 2554 03 พฤษภาคม 2554
09 พฤษภาคม 2554 10 พฤษภาคม 2554 23 พฤษภาคม 2554 24 พฤษภาคม 2554
30 พฤษภาคม 2554 31 พฤษภาคม 2554 06 มิถุนายน 2554 07 มิถุนายน 2554
09 มิถุนายน 2554 13 มิถุนายน 2554 14 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554
04 กรกฎาคม 2554 05 กรกฎาคม 2554 11 กรกฎาคม 2554 12 กรกฎาคม 2554
19 กรกฎาคม 2554 25 กรกฎาคม 2554 26 กรกฎาคม 2554 01 สิงหาคม 2554
02 สิงหาคม 2554 08 สิงหาคม 2554 09 สิงหาคม 2554 15 สิงหาคม 2554
16 สิงหาคม 2554 22 สิงหาคม 2554 23 สิงหาคม 2554 29 สิงหาคม 2554
30 สิงหาคม 2554 05 กันยายน 2554 06 กันยายน 2554 13 กันยายน 2554
19 กันยายน 2554 20 กันยายน 2554 26 กันยายน 2554 27 กันยายน 2554
03 ตุลาคม 2554 04 ตุลาคม 2554 10 ตุลาคม 2554 11 ตุลาคม 2554
07 พฤศจิกายน 2554 14 พฤศจิกายน 2554 15 พฤศจิกายน 2554 21 พฤศจิกายน 2554
22 พฤศจิกายน 2554 28 พฤศจิกายน 2554 29 พฤศจิกายน 2554 06 ธันวาคม 2554
26 ธันวาคม 2554 27 ธันวาคม 2554 09 มกราคม 2555 10 มกราคม 2555
16 มกราคม 2555 17 มกราคม 2555 23 มกราคม 2555 30 มกราคม 2555
06 กุมภาพันธ์ 2555 07 กุมภาพันธ์ 2555 13 กุมภาพันธ์ 2555 14 กุมภาพันธ์ 2555
20 กุมภาพันธ์ 2555 21 กุมภาพันธ์ 2555 28 กุมภาพันธ์ 2555 05 มีนาคม 2555
06 มีนาคม 2555 12 มีนาคม 2555 13 มีนาคม 2555 19 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555 26 มีนาคม 2555 27 มีนาคม 2555 02 เมษายน 2555
03 เมษายน 2555 23 เมษายน 2555 24 เมษายน 2555 30 เมษายน 2555
01 พฤษภาคม 2555 14 พฤษภาคม 2555 15 พฤษภาคม 2555 21 พฤษภาคม 2555
22 พฤษภาคม 2555 18 มิถุนายน 2555 25 มิถุนายน 2555 26 มิถุนายน 2555
02 กรกฎาคม 2555 03 กรกฎาคม 2555 09 กรกฎาคม 2555 16 กรกฎาคม 2555
17 กรกฎาคม 2555 23 กรกฎาคม 2555 24 กรกฎาคม 2555 30 กรกฎาคม 2555
31 กรกฎาคม 2555 06 สิงหาคม 2555 07 สิงหาคม 2555 14 สิงหาคม 2555
20 สิงหาคม 2555 21 สิงหาคม 2555 27 สิงหาคม 2555 28 สิงหาคม 2555
03 กันยายน 2555 04 กันยายน 2555 10 กันยายน 2555 11 กันยายน 2555
17 กันยายน 2555 24 กันยายน 2555 25 กันยายน 2555 01 ตุลาคม 2555
02 ตุลาคม 2555 08 ตุลาคม 2555 09 ตุลาคม 2555 15 ตุลาคม 2555
16 ตุลาคม 2555 22 ตุลาคม 2555 29 ตุลาคม 2555 30 ตุลาคม 2555
05 พฤศจิกายน 2555 06 พฤศจิกายน 2555 12 พฤศจิกายน 2555 19 พฤศจิกายน 2555
20 พฤศจิกายน 2555 26 พฤศจิกายน 2555 27 พฤศจิกายน 2555 03 ธันวาคม 2555
11 ธันวาคม 2555 17 ธันวาคม 2555 18 ธันวาคม 2555 20 ธันวาคม 2555
24 ธันวาคม 2555 07 มกราคม 2556 08 มกราคม 2556 14 มกราคม 2556
15 มกราคม 2556 21 มกราคม 2556 22 มกราคม 2556 28 มกราคม 2556
29 มกราคม 2556 04 กุมภาพันธ์ 2556 05 กุมภาพันธ์ 2556 11 กุมภาพันธ์ 2556
12 กุมภาพันธ์ 2556 18 กุมภาพันธ์ 2556 19 กุมภาพันธ์ 2556 04 มีนาคม 2556
05 มีนาคม 2556 12 มีนาคม 2556 19 มีนาคม 2556 26 มีนาคม 2556
20 พฤษภาคม 2556 21 พฤษภาคม 2556 28 พฤษภาคม 2556 03 มิถุนายน 2556
04 มิถุนายน 2556 10 มิถุนายน 2556 11 มิถุนายน 2556 17 มิถุนายน 2556
18 มิถุนายน 2556 24 มิถุนายน 2556 25 มิถุนายน 2556 01 กรกฎาคม 2556
02 กรกฎาคม 2556 08 กรกฎาคม 2556 09 กรกฎาคม 2556 15 กรกฎาคม 2556
16 กรกฎาคม 2556 29 กรกฎาคม 2556 30 กรกฎาคม 2556 05 สิงหาคม 2556
13 สิงหาคม 2556 19 สิงหาคม 2556 20 สิงหาคม 2556 26 สิงหาคม 2556
27 สิงหาคม 2556 02 กันยายน 2556 03 กันยายน 2556 09 กันยายน 2556
10 กันยายน 2556 16 กันยายน 2556 17 กันยายน 2556 23 กันยายน 2556
24 กันยายน 2556 30 กันยายน 2556 01 ตุลาคม 2556 07 ตุลาคม 2556
08 ตุลาคม 2556 14 ตุลาคม 2556 15 ตุลาคม 2556 21 ตุลาคม 2556
22 ตุลาคม 2556 28 ตุลาคม 2556 29 ตุลาคม 2556 04 พฤศจิกายน 2556
05 พฤศจิกายน 2556 11 พฤศจิกายน 2556 12 พฤศจิกายน 2556 18 พฤศจิกายน 2556
19 พฤศจิกายน 2556 26 พฤศจิกายน 2556 02 ธันวาคม 2556 03 ธันวาคม 2556
09 ธันวาคม 2556 16 ธันวาคม 2556 17 ธันวาคม 2556 23 ธันวาคม 2556
24 ธันวาคม 2556      
       
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.