รายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับ มสธ.
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 8.00-08.40 น.
07 มิถุนายน 2553 14 มิถุนายน 2553 21 มิถุนายน 2553

28 มิถุนายน 2553

05 กรกฎาคม 2553 12 กรกฎาคม 2553 19 กรกฎาคม 2553 26 กรกฎาคม 2553
02 สิงหาคม 2553 09 สิงหาคม 2553 16 สิงหาคม 2553 06 กันยายน 2553
13 กันยายน 2553 20 กันยายน 2553 27 กันยายน 2553 04 ตุลาคม 2553
11 ตุลาคม 2553 18 ตุลาคม 2553 01 พฤศจิกายน 2553 08 พฤศจิกายน 2553
15 พฤศจิกายน 2553 22 พฤศจิกายน 2553 29 พฤศจิกายน 2553 10 มกราคม 2554
24 มกราคม 2554 31 มกราคม 2554 07 กุมภาพันธ์ 2554 14 กุมภาพันธ์ 2554
07 มีนาคม 2554 14 มีนาคม 2554 26 มีนาคม 2554 04 เมษายน 2554
18 เมษายน 2554 25 เมษายน 2554 02 พฤษภาคม 2554 09 พฤษภาคม 2554
23 พฤษภาคม 2554 30 พฤษภาคม 2554 06 มิถุนายน 2554 13 มิถุนายน 2554
27 มิถุนายน 2554 04 กรกฎาคม 2554 11 กรกฎาคม 2554 25 กรกฎาคม 2554
01 สิงหาคม 2554 08 สิงหาคม 2554 15 สิงหาคม 2554 22 สิงหาคม 2554
29 สิงหาคม 2554 05 กันยายน 2554 19 กันยายน 2554 26 กันยายน 2554
03 ตุลาคม 2554 10 ตุลาคม 2554 07 พฤศจิกายน 2554 14 พฤศจิกายน 2554
21 พฤศจิกายน 2554 28 พฤศจิกายน 2554 26 ธันวาคม 2554 09 มกราคม 2555
16 มกราคม 2555 23 มกราคม 2555 30 มกราคม 2555 06 กุมภาพันธ์ 2555
13 กุมภาพันธ์ 2555 20 กุมภาพันธ์ 2555 05 มีนาคม 2555 12 มีนาคม 2555
19 มีนาคม 2555 26 มีนาคม 2555 02 เมษายน 2555 23 เมษายน 2555
30 เมษายน 2555 14 พฤษภาคม 2555 21 พฤษภาคม 2555 28 พฤษภาคม 2555
11 มิถุนายน 2555 18 มิถุนายน 2555 25 มิถุนายน 2555 02 กรกฎาคม 2555
09 กรกฎาคม 2555 16 กรกฎาคม 2555 23 กรกฎาคม 2555 30 กรกฎาคม 2555
06 สิงหาคม 2555 20 สิงหาคม 2555 27 สิงหาคม 2555 03 กันยายน 2555
10 กันยายน 2555 17 กันยายน 2555 24 กันยายน 2555 01 ตุลาคม 2555
08 ตุลาคม 2555 15 ตุลาคม 2555 22 ตุลาคม 2555 29 ตุลาคม 2555
05 พฤศจิกายน 2555 12 พฤศจิกายน 2555 19 พฤศจิกายน 2555 26 พฤศจิกายน 2555
03 ธันวาคม 2555 17 ธันวาคม 2555 24 ธันวาคม 2555 07 มกราคม 2556
14 มกราคม 2556 21 มกราคม 2556 28 มกราคม 2556 04 กุมภาพันธ์ 2556
11 กุมภาพันธ์ 2556 18 กุมภาพันธ์ 2556 11 มีนาคม 2556 20 พฤษภาคม 2556
03 มิถุนายน 2556 10 มิถุนายน 2556 17 มิถุนายน 2556 24 มิถุนายน 2556
01 กรกฎาคม 2556 08 กรกฎาคม 2556 15 กรกฎาคม 2556 29 กรกฎาคม 2556
05 สิงหาคม 2556 19 สิงหาคม 2556 26 สิงหาคม 2556 02 กันยายน 2556
09 กันยายน 2556 16 กันยายน 2556 23 กันยายน 2556 07 ตุลาคม 2556
14 ตุลาคม 2556 21 ตุลาคม 2556 28 ตุลาคม 2556  
       
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.