รายการสารพันยามบ่าย
ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 14.00-15.00 น. , วันพฤหัสบดี เวลา 14.00-15.00 น.
       
03 มกราคม 2551 08 มกราคม 2551 10 มกราคม 2551 15 มกราคม 2551
17 มกราคม 2551 22 มกราคม 2551 24 มกราคม 2551 29 มกราคม 2551
31 มกราคม 2551 05 กุมภาพันธ์ 2551 07 กุมภาพันธ์ 2551 12 กุมภาพันธ์ 2551
14 กุมภาพันธ์ 2551 19 กุมภาพันธ์ 2551 26 กุมภาพันธ์ 2551 04 มีนาคม 2551
06 มีนาคม 2551 11 มีนาคม 2551 13 มีนาคม 2551 18 มีนาคม 2551
20 มีนาคม 2551 25 มีนาคม 2551 27 มีนาคม 2551 01 เมษายน 2551
03 เมษายน 2551 08 เมษายน 2551 10 เมษายน 2551 17 เมษายน 2551
22 เมษายน 2551 24 เมษายน 2551 29 เมษายน 2551 01 พฤษภาคม 2551
06 พฤษภาคม 2551 13 พฤษภาคม 2551 15 พฤษภาคม 2551 20 พฤษภาคม 2551
22 พฤษภาคม 2551 27 พฤษภาคม 2551 29 พฤษภาคม 2551 03 มิถุนายน 2551
05 มิถุนายน 2551 10 มิถุนายน 2551 17 มิถุนายน 2551 19 มิถุนายน 2551
24 มิถุนายน 2551 26 มิถุนายน 2551 01 กรกฎาคม 2551 03 กรกฎาคม 2551
08 กรกฎาคม 2551 10 กรกฎาคม 2551 15 กรกฎาคม 2551 22 กรกฎาคม 2551
24 กรกฎาคม 2551 29 กรกฎาคม 2551 31 กรกฎาคม 2551 05 สิงหาคม 2551
07 สิงหาคม 2551 14 สิงหาคม 2551 19 สิงหาคม 2551 21 สิงหาคม 2551
26 สิงหาคม 2551 28 สิงหาคม 2551 16 กันยายน 2551 18 กันยายน 2551
25 กันยายน 2551 30 กันยายน 2551 02 ตุลาคม 2551 10 ตุลาคม 2551
16 ตุลาคม 2551 30 ตุลาคม 2551 13 พฤศจิกายน 2551 20 พฤศจิกายน 2551
04 ธันวาคม 2551 11 ธันวาคม 2551 25 ธันวาคม 2551 08 มกราคม 2552
15 มกราคม 2552 29 มกราคม 2552 05 กุมภาพันธ์ 2552 19 กุมภาพันธ์ 2552
04 ธันวาคม 2551 11 ธันวาคม 2551 25 ธันวาคม 2551 08 มกราคม 2552
15 มกราคม 2552 29 มกราคม 2552 05 กุมภาพันธ์ 2552 19 กุมภาพันธ์ 2552
26 กุมภาพันธ์ 2552 05 มีนาคม 2552 02 เมษายน 2552 09 เมษายน 2552
23 เมษายน 2552 07 พฤษภาคม 2552 21 พฤษภาคม 2552 11 มิถุนายน 2552
02 กรกฎาคม 2552 09 กรกฎาคม 2552 16 กรกฎาคม 2552 23 กรกฎาคม 2552
30 กรกฎาคม 2552 06 สิงหาคม 2552 13 สิงหาคม 2552 20 สิงหาคม 2552
27 สิงหาคม 2552 10 กันยายน 2552 17 กันยายน 2552 24 กันยายน 2552
01 ตุลาคม 2552 15 ตุลาคม 2552 22 ตุลาคม 2552 29 ตุลาคม 2552
05 พฤศจิกายน 2552 12 พฤศจิกายน 2552 19 พฤศจิกายน 2552 26 พฤศจิกายน 2552
03 ธันวาคม 2552 17 ธันวาคม 2552 24 ธันวาคม 2552 07 มกราคม 2553
14 มกราคม 2553 21 มกราคม 2553 28 มกราคม 2553 04 กุมภาพันธ์ 2553
11 กุมภาพันธ์ 2553 18 กุมภาพันธ์ 2553 25 กุมภาพันธ์ 2553 04 มีนาคม 2553
11 มีนาคม 2553 18 มีนาคม 2553 25 มีนาคม 2553 01 เมษายน 2553
08 เมษายน 2553 06 พฤษภาคม 2553 27 พฤษภาคม 2553 03 มิถุนายน 2553
10 มิถุนายน 2553 17 มิถุนายน 2553 01 กรกฎาคม 2553 08 กรกฎาคม 2553
15 กรกฎาคม 2553 22 กรกฎาคม 2553 29 กรกฎาคม 2553 05 สิงหาคม 2553
19 สิงหาคม 2553 26 สิงหาคม 2553 09 กันยายน 2553 16 กันยายน 2553
30 กันยายน 2553 07 ตุลาคม 2553 14 ตุลาคม 2553 21 ตุลาคม 2553
28 ตุลาคม 2553 04 พฤศจิกายน 2553 11 พฤศจิกายน 2553 18 พฤศจิกายน 2553
25 พฤศจิกายน 2553 06 มกราคม 2554 13 มกราคม 2554 20 มกราคม 2554
27 มกราคม 2554 03 กุมภาพันธ์ 2554 10 กุมภาพันธ์ 2554 17 กุมภาพันธ์ 2554
03 มีนาคม 2554 10 มีนาคม 2554 17 มีนาคม 2554 24 มีนาคม 2554
31 มีนาคม 2554 07 เมษายน 2554 21 เมษายน 2554 28 เมษายน 2554
19 พฤษภาคม 2554 26 พฤษภาคม 2554 02 มิถุนายน 2554 09 มิถุนายน 2554
16 มิถุนายน 2554 23 มิถุนายน 2554 30 มิถุนายน 2554 07 กรกฎาคม 2554
14 กรกฎาคม 2554 21 กรกฎาคม 2554 28 กรกฎาคม 2554 04 สิงหาคม 2554
11 สิงหาคม 2554 18 สิงหาคม 2554 25 สิงหาคม 2554 01 กันยายน 2554
08 กันยายน 2554 15 กันยายน 2554 22 กันยายน 2554 29 กันยายน 2554
06 ตุลาคม 2554 03 พฤศจิกายน 2554 17 พฤศจิกายน 2554 24 พฤศจิกายน 2554
01 ธันวาคม 2554 08 ธันวาคม 2554 15 ธันวาคม 2554 22 ธันวาคม 2554
29 ธันวาคม 2554 05 มกราคม 2555 12 มกราคม 2555 20 มกราคม 2555
26 มกราคม 2555 02 กุมภาพันธ์ 2555 09 กุมภาพันธ์ 2555 16 กุมภาพันธ์ 2555
23 กุมภาพันธ์ 2555 01 มีนาคม 2555 07 มีนาคม 2555 15 มีนาคม 2555
22 มีนาคม 2555 29 มีนาคม 2555 05 เมษายน 2555 12 เมษายน 2555
19 เมษายน 2555 26 เมษายน 2555 03 พฤษภาคม 2555 10 พฤษภาคม 2555
17 พฤษภาคม 2555 24 พฤษภาคม 2555 14 มิถุนายน 2555 21 มิถุนายน 2555
28 มิถุนายน 2555 05 กรกฎาคม 2555 12 กรกฎาคม 2555 19 กรกฎาคม 2555
26 กรกฎาคม 2555 09 สิงหาคม 2555 16 สิงหาคม 2555 23 สิงหาคม 2555
30 สิงหาคม 2555 06 กันยายน 2555 20 กันยายน 2555 27 กันยายน 2555
04 ตุลาคม 2555 11 ตุลาคม 2555 18 ตุลาคม 2555 25 ตุลาคม 2555
01 พฤศจิกายน 2555 08 พฤศจิกายน 2555 15 พฤศจิกายน 2555 22 พฤศจิกายน 2555
29 พฤศจิกายน 2555 06 ธันวาคม 2555 13 ธันวาคม 2555 20 ธันวาคม 2555
27 ธันวาคม 2555 03 มกราคม 2556 10 มกราคม 2556 17 มกราคม 2556
24 มกราคม 2556 31 มกราคม 2556 07 กุมภาพันธ์ 2556 14 กุมภาพันธ์ 2556
21 กุมภาพันธ์ 2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 07 มีนาคม 2556 14 มีนาคม 2556
21 มีนาคม 2556 28 มีนาคม 2556 16 พฤษภาคม 2556 30 พฤษภาคม 2556
06 มิถุนายน 2556 13 มิถุนายน 2556 20 มิถุนายน 2556 27 มิถุนายน 2556
04 กรกฎาคม 2556 11 กรกฎาคม 2556 18 กรกฎาคม 2556 25 กรกฎาคม 2556
01 สิงหาคม 2556 08 สิงหาคม 2556 15 สิงหาคม 2556 22 สิงหาคม 2556
05 กันยายน 2556 12 กันยายน 2556 19 กันยายน 2556 26 กันยายน 2556
03 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2556 17 ตุลาคม 2556 31 ตุลาคม 2556
07 พฤศจิกายน 2556 28 พฤศจิกายน 2556 12 ธันวาคม 2556 19 ธันวาคม 2556
26 ธันวาคม 2556      
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.
HOME