ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 04 เมษายน 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 18 เมษายน 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 25 เมษายน 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 02 พฤษภาคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 27 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 04 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 25 กรกฎาคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 10131 สังคมมนุษย์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 04 เมษายน 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 18 เมษายน 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 25 เมษายน 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 02 พฤษภาคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 28 เมษายน 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 05 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 06 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 13 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 20 มิถุนายน 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 06 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 20 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 27 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 04 กรกฎาคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 25 กรกฎาคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 30206 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 1
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 07 มิถุนายน 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 32206 สถิติธุรกิจการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 28 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 33201 การบริหารราชการไทย
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 01 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 08 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 41201 กฎหมายมหาชน
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 20 เมษายน 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 04 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 01 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 08 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 15 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 22 มิถุนายน 2559


Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 20 เมษายน 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 04 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559


Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 01 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 08 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 15 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 22 มิถุนายน 2559


Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 06 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 20 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559


Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 50103 สถิตและการวิจัยสำหรับวิทยาศาตร์สุขภาพ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 02 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 09 กรกฎาคม 2559

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 01 เมษายน 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 08 เมษายน 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 22 เมษายน 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 29 เมษายน 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 02 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 07 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 21 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 05 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 06 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นำครั้งที่ 1 มาออกอากาศ
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 นำครั้งที่ 2 มาออกอากาศ
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 03 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 17 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 24 มิถุนายน 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 91312 การจัดการระบบเกษตรเชิงบูรณาการ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 03 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 17 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 24 มิถุนายน 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 02 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 09 กรกฎาคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 91350 การเป็นผู้นำมนุษย์สัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 09 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 23 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 07 กรกฎาคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 91464 พืชสวนประดับในการจัดการภูมิทัศน์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 26 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 03 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 10 กรกฎาคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 92320 การจัดและดำเนินงานการสหกรณ์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 07 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 21 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 04 มิถุนายน 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
 
     สอนครั้งที่ 1 วันที่ 08 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 22 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 05 มิถุนายน 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 02 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 93459 การจัดการผลผลิตไม้ผลและผัก
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 26 มิถุนายน 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 03 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 10 กรกฎาคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 94462 การจัดการผลผลิตพืช
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 08 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 22 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 05 มิถุนายน 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 01 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 08 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 07 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 21 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 04 มิถุนายน 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

 
 วิธี Downloadไฟล์ ให้คลิ้กเม้าส์ขวาที่ไอคอน  แล้วก็ Save Target As
ยังมีอีกครับ 

 

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.