ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 07 เมษายน 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 14 เมษายน 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 21 เมษายน 2557

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 04 มีนาคม 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 18 มีนาคม 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 01 เมษายน 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 22 เมษายน 2556
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 07 ธันวาคม 2558

      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 21 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 04 มกราคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 18 มกราคม 2559

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 05 ตุลาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 19 ตุลาคม 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 02 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 10131 สังคมมนุษย์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 12 ตุลาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2558

      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 09 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 07 ธันวาคม 2558
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 07 พฤษภาคม 2558

      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 05 ตุลาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 19 ตุลาคม 2558

      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 02 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2558

      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 11 มกราคม 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 18 มกราคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 25 มกราคม 2559


Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 05 สิงหาคม 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 02 กันยายน 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 16 กันยายน 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 30 กันยายน 2556
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2555
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2555
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 03 กันยายน 2555
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 2555
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 17 กันยายน 2555
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 13 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 27 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 10 มีนาคม 2557
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2555
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 03 เมษายน 2555
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 10 เมษายน 2555
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 17 เมษายน 2555
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 24 เมษายน 2555
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 9 ดาวน์โหลด ตอนที่ 10
   ชุดวิชา 25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 09 เมษายน 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 16 เมษายน 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 23 เมษายน 2557

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 31 มกราคม 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 30206 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 1
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 13 ตุลาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 27 ตุลาคม 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 08 ธันวาคม 2558

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 32206 สถิติธุรกิจการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 2/57
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 02 มิถุนายน 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2558
      
สอนครั้งที่ 4 วันที่ 30 มิถุนายน 2558
      
สอนครั้งที่ 5 วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 32206 สถิติธุรกิจการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 06 มกราคม 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 13 มกราคม 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 20 มกราคม 2558

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 32209 การบัญชีเบื้องต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2558

      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 29 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 05 มกราคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 12 มกราคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 32302 การจัดการการตลาด 
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2554
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 10 กันยายน 2554

      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 17 กันยายน 2554
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 24 กันยายน 2554

      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 05 ตุลาคม 2554

  Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
  Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4
  Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
  Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8
  Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8
   ชุดวิชา 32303 การจัดการเงิน
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 07 สิงหาคม 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 14 สิงหาคม 2556
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 02 มิถุนายน 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 30 มิถุนายน 2558

      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 32725 การวิจัยและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 19 กันยายน 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 17 ตุลาคม 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 16 ธันวาคม 2558

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1

   ชุดวิชา 32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 25 กันยายน 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 26 กันยายน 2556

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1

   ชุดวิชา 32725 การวิจัยและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 06 กันยายน 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 18 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 04 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 17 มกราคม 2558

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1

   ชุดวิชา 33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 05 กรกฎาคม 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 02 สิงหาคม 2556
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 07 มีนาคม 2555
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 14 มีนาคม 2555
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 21 มีนาคม 2555
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 28 มีนาคม 2555
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 9 ดาวน์โหลด ตอนที่ 10

   ชุดวิชา 33451 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 06 ตุลาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 20 ตุลาคม 2558

      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 03 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 01 ธันวาคม 2558


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 33452 กฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2559
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 05 มกราคม 2559

      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 12 มกราคม 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 19 มกราคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 26 มกราคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 41201 กฎหมายมหาชน
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 27 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 03 มกราคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 10 มกราคม 2559

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 27 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 03 มกราคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 10 มกราคม 2559

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 29 สิงหาคม 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 05 กันยายน 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 12 กันยายน 2556
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2555
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2555
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 06 กันยายน 2555
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 13 กันยายน 2555
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 20 กันยายน 2555
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 09 ธันวาคม 2558

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 07 ตุลาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 02 ธันวาคม 2558

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 03 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 10 ตุลาคม 2557

      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 17 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 24 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 31 ตุลาคม 2557
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 09 มิถุนายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 23 มิถุนายน 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 01 กรกฎาคม 2558

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 51712 สัมมนาประเด็นและแนวโน้วทางการพยาบาล
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 06 กันยายน 2557
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 11 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 25 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 15 มกราคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 52302 วิทยาระบาดและการควบคุมโรค
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 02 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 09 ธันวาคม 2557

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 04 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 18 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 08 มกราคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 22 มกราคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 08 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 05 มกราคม 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 15 มกราคม 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 19 มกราคม 2558

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 53408 การวางแผนสาธารณสุขในชุมชน
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 07 มีนาคม 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 14 มีนาคม 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 21 มีนาคม 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 28 มีนาคม 2556
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 05 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 03 ธันวาคม 2558
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 60424 ทฤษฎีและนโนบายการเงิน
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 07 มกราคม 2559
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 14 มกราคม 2559
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 21 มกราคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 28 มกราคม 2559

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 60473 เศรษฐศาสตร์อุตสากรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2554
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2554
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 02 ตุลาคม 2554
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
 Download
 ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
   ชุดวิชา 71309 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 10 กันยายน 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 24 กันยายน 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 01 ตุลาคม 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 08 ตุลาคม 2556
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 07 ตุลาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 09 ธันวาคม 2558


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 04 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 18 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 25 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2557
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 15 เมษายน 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 22 เมษายน 2558

      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 29 เมษายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 06 พฤษภาคม 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 13 พฤษภาคม 2558

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 03 มีนาคม 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 10 มีนาคม 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 17 มีนาคม 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 24 มีนาคม 2556

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 9 ดาวน์โหลด ตอนที่ 10

   ชุดวิชา 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 30 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 06 มกราคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 13 มกราคม 2559


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 07 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 05 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 19 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 02 มกราคม 2558

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 81310 ปรัชัญาการเมือง
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 23 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 06 มกราคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 20 มกราคม 2559

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 81310 ปรัชัญาการเมือง 
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 08 สิงหาคม 2555
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2555
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 05 กันยายน 2555
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 19 กันยายน 2555
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 03 ตุลาคม 2555

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 02 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 16 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 30 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 13 มกราคม 2558

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 28 กรกฎาคม 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 04 สิงหาคม 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 29 กันยายน 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 13 ตุลาคม 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 20 ตุลาคม 2556

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสตร์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2555
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2555
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 24 มกราคม 2555
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 31 มกราคม 2555
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2555

เล่น Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
เล่น Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
เล่น Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
เล่น Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
เล่น Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 14 กันยายน 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 28 กันยายน 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 05 ตุลาคม 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 12 ตุลาคม 2556

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2554
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 01 ตุลาคม 2554
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 02 ตุลาคม 2554
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 22 ตุลาคม 2554
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2554

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 02 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 30 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 13 มกราคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 27 มกราคม 2559

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน 2558

      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 24 มิถุนายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 08 กรกฎาคม2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 22 กรกฎาคม2558

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 82326 กฎหมาระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 30 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒา
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 03 มิถุนายน 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 17 มิถุนายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 01 กรกฎาคม 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 21 มีนาคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 04 เมษายน 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 11 เมษายน 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 18 เมษายน 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 25 เมษายน 2557

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 06 เมษายน 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 13 เมษายน 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 20 เมษายน 2556
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 9 ดาวน์โหลด ตอนที่ 10
   ชุดวิชา 90303 พืชเศรษฐกิจ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 07 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 14 ตุลาคม 2557

      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 21 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 28 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 04 ตุลาคม 2557
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 90303 พืชเศรษฐกิจ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2555
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 13 กันยายน 2555
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 20 กันยายน 2555
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 27 กันยายน 2555
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 25 ตุลาคม 2555

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2555
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 04 ตุลาคม 2555

      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 11 ตุลาคม 2555
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 18 ตุลาคม 2555

      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 25 ตุลาคม 2555

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 9 ดาวน์โหลด ตอนที่ 10

   ชุดวิชา 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 17 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 14 มกราคม 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 28 มกราคม 255

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2555
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 27 สิงหาคม 2555
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 03 กันยายน 2555
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 01 ตุลาคม 2555

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 07 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 12 ธันวาคม 2557

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร 
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 19 กันยายน 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 26 กันยายน 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 03 ตุลาคม 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 10 ตุลาคม 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 17 ตุลาคม 2556

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 28 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 04 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 11 มกราคม 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 18 มกราคม 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 25 มกราคม 2558

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 06 สิงหาคม 2555
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 10 กันยายน 2555
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 08 ตุลาคม 2555
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 15 ตุลาคม 2555
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 22 ตุลาคม 2555

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 04 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 11 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 25 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 01 พฤศจิกายน 2557

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 91350 การเป็นผู้นำมนุษย์สัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร 
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 16 เมษายน 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 23 เมษายน 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 30 เมษายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 07 พฤษภาคม 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 9 ดาวน์โหลด ตอนที่ 10

   ชุดวิชา 91413 การพัฒนากลุ่มสถาบันและองค์กรเกษตร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 10 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 31 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 07 มกราคม 2558

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 02 มีนาคม 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 09 มีนาคม 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 23 มีนาคม 2556

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 91465 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 05 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 03 ธันวาคม 2557

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 01 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 08 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 15 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 22 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 29 ตุลาคม 2557

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 04 กรกฎาคม 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 01 สิงหาคม 2556

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 29 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 05 มกราคม 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 12 มกราคม 2558

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2555
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม 2555
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 03 สิงหาคม 2555
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 17 สิงหาคม 2555
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 31 สิงหาคม 2555

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 03 กรกฎาคม 2555

      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2555
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 17 กรกฎาคม 2555
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 24 กรกฎาคม 2555
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 30 กรกฎาคม 2555

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 11 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 25 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 08 มกราคม 2558

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 92222 การบัญชีการเงินและการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 11 มิถุนายน 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 09 กรกฎาคม 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 06 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 04 ธันวาคม 2557

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 03 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 07 มกราคม 2559
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 21 มกราคม 2559

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 06 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 07 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 08 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 09 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 10 มกราคม 2557
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 01 มีนาคม 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 05 เมษายน 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 26 เมษายน 2556
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 08 ตุลาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 15 ตุลาคม 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 22 ตุลาคม 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 29 ตุลาคม 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 05 พฤศจิกายน 2558


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช 
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 16 เมษายน 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 04 มิถุนายน 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 18 มิถุนายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 02 กรกฎาคม 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 96408 การจัดการฐานข้อมูล
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 26 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 09 มีนาคม 2557
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 05 มิถุนายน 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 12 มิถุนายน 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 19 มิถุนายน 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 26 มิถุนายน 2558


 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็ป 
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 18 สิงหาคม 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 07 กันยายน 2556

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสหากรรม
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 13 กันยายน 2554
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2554
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 20 กันยายน 2554
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 22 กันยายน 2554
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 27 กันยายน 2554

เล่น Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
เล่น Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
เล่น Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
เล่น Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
เล่น Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 97211 กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสหากรรม
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 01 มีนาคม 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 08 มีนาคม 2557

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 07 มีนาคม 2557

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 29 มีนาคม 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 19 เมษายน 2556
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 08 มกราคม 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 15 มกราคม 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 22 มกราคม 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 29 มกราคม 2558

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 07 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 14 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 21 ธันวาคม 2557

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 04 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 11 ธันวาคม 2558
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 18 ธันวาคม 2558

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 08 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 06 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 03 มกราคม 2558

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 19 มกราคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 02 มีนาคม 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 16 มีนาคม 2557

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 วิธี Download ไฟล์ ให้คลิ้กเม้าส์ขวาที่ไอคอน  แล้วก็ Save Target As
ยังมีอีกครับ ยังมีต่อ 

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.