ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 03 เมษายน 2553
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 04 เมษายน 2553
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6

   ชุดวิชา 93343 หลักโภชนาศาสตร์และอาหารสัตว์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2554 
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2554
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
   ชุดวิชา 33715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2554
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1

   ชุดวิชา 71202 โภชนาการมนุษย์ 
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 09 สิงหาคม 2554
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2554
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 08 กันยายน 2554
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2554
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 22 กันยายน 2554

 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 9 ดาวน์โหลด ตอนที่ 10

   ชุดวิชา 60335  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 19 มีนาคม 2554
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3

   ชุดวิชา 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการเกษตร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2554
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
   ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาล
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 19 กันยายน 2552
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 10 ตุลาคม  2552
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 17 ตุลาคม  2552
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8 ดาวน์โหลด ตอนที่ 9
   ชุดวิชา 51304 ประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 29 สิงหาคม 2552
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 11 ตุลาคม 2552
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
   ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต      
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 02 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 09 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 16 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 23 ตุลาคม 2557
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 30 ตุลาคม 2557
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 70313 อาหารบำบัดโรค
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2551
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2551   
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 13 กันยายน 2551
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่1 ดาวน์โหลด ตอนที่2 ดาวน์โหลด ตอนที่3
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่4 ดาวน์โหลด ตอนที่5 ดาวน์โหลด ตอนที่6
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่7 ดาวน์โหลด ตอนที่8 ดาวน์โหลด ตอนที่9


   ชุดวิชา 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2550
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 7 ตุลาคม 2550
 Download  
 Download  
   ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 29 กันยายน 2550
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2550
 Download  
 Download  
   ชุดวิชา 15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2550
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2550
 Download  
 Download  
   ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ
      
สอนครั้งที่ 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2550
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2550
 Download   
 Download   
   ชุดวิชา 11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2551
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2551
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
   ชุดวิชา 16354 สื่อโฆษณา
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม 2552
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2552
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 
   ชุดวิชา 91415 วิธีวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 01 มีนาคม 2552
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
   ชุดวิชา 91350 การเป็นผู้นำมนุษยสัมพันธ์จิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 07 มีนาคม 2552
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 08 มีนาคม 2552
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
   ชุดวิชา 70206 โภชนาการกับชีวิตมนุษย์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2552
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2552
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
   อบรมเข้ม ชุดวิชา ขอบข่ายและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Download  
   ชุดวิชา 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 09 สิงหาคม 2552
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 13 กันยายน 2552
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 27 กันยายน 2552
 Download   
 Download   
 Download   
   ชุดวิชา 33717 การบริหารองค์การ
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2554
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 
   ชุดวิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2552
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2552
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6

   ชุดวิชา 97211 กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสหากรรม
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 01 มกราคม 2556
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 08 มกราคม 2556
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 15 มกราคม 2556
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 22 มกราคม 2556
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 29 มกราคม 2556

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

   ชุดวิชา 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 02 ตุลาคม 2553
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 09 ตุลาคม 2553
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 16 ตุลาคม 2553
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
   ชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 05 มีนาคม 2555
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 19 มีนาคม 2555
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 02 เมษายน 2555
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 16 เมษายน 2555
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 23 เมษายน 2555

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 9 ดาวน์โหลด ตอนที่ 10
   ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2555
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2555
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 06 เมษายน 2555
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 13 เมษายน 2555
      สอนครั้งที่ 5 วันที่ 20 เมษายน 2555
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8
 Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 9 ดาวน์โหลด ตอนที่ 10

   ชุดวิชา 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3
      สอนครั้งที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2554
      สอนครั้งที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม 2554
      สอนครั้งที่ 3 วันที่ 02 เมษายน 2554
      สอนครั้งที่ 4 วันที่ 03 เมษายน 2554

เล่น 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
เล่น 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
เล่น 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
เล่น 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3

 วิธี Download ไฟล์ ให้คลิ้กเม้าส์ขวาที่ไอคอน  แล้วก็ Save Target As
ยังมีอีกครับ ยังมีต่อ

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.