กิจกรรม มสธ.

   
 เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ     256k  256k  256k  256k
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส     256k  256k  256k  256k
      256k  256k  256k  256k
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน:การวัดและประเมินผล     256k  256k
ดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

    256k

   
   
   
   

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.