สอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม


สอนเสริม E-Tutorial 


แนะแนวการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ให้ประสบความสำเร็จ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนภาษาอังกฤษ
และฝึกทักษะด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านทาง Website
ร่วมกันศึกษาและหาความรู้ เพราะที่นี่มีบริการ
เกี่ยวกับวิชาการให้กับประชา ชนทั่วไป เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต
รายการสนทนากับผู้ส่งคุณวุฒิ ผู้เชี่ยว
ชาญในสาขาต่างๆ มาให้ความรู้ที่น่า
สนใจแก่ประชาชน
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558

ร่วมศึกษาและเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ต้อง
ใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านเหตุการณ์
สมมุติ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
รายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย และปัญหา
ทางด้านกฏหมายที่เกิดขึ้นบ่อยๆ แก่ผู้ที่สนใจ
และประชาชนทั่วไปผ่านรูปแบบรายการเกมโชว์
รายการที่มุ่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการต่างๆ
ที่ทางมมหาวิทยาลัยจัดขึ้น พร้อมทั้
งแนะนำอาชีพต่างๆ ที่น่าสนใจ
การซ้อมรับปริญญาบัตร2555


   Download
e-Orientation การปฐมนิเทศการศึกษา
ผ่านอินเทอร์เน็ต

             
             
   
   
 

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.