รายการรอบรู้กับ มสธ.

   
           07 มกราคม 2549                   56K         256K
           08 มกราคม 2549                   56K         256K
           14 มกราคม 2549                   56K         256K
           15 มกราคม 2549                   56K         256K
          21 มกราคม 2549                   56K         256K
           22 มกราคม 2549                   56K         256K
          28 มกราคม 2549                   56K         256K
           29 มกราคม 2549                   56K         256K
          04 กุมภาพันธ์ 2549                56K         256K
           11 กุมภาพันธ์ 2549                56K         256K
          12 กุมภาพันธ์ 2549                56K         256K
           18 กุมภาพันธ์ 2549                56K         256K
          19 กุมภาพันธ์ 2549                56K         256K
           25 กุมภาพันธ์ 2549                56K         256K
          26 กุมภาพันธ์ 2549                56K         256K
           04 มีนาคม 2549                    56K         256K
 
          05 มีนาคม 2549                    56K         256K
           11 มีนาคม 2549                    56K         256K
 
          12 มีนาคม 2549                    56K         256K
        
   

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.