การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การเรียนภาษาอังกฤษ และฝึกทักษะด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทาง Website"
 
   เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
  การเรียนภาษาอังกฤษและฝึกทักษะ ตอนที่ 1  
                                                                                                          56k             256k
  เอกสารแบบฝึกหัด 1             
  การเรียนภาษาอังกฤษและฝึกทักษะ ตอนที่ 2  
                                                                                                          56k             256k
  เอกสารแบบฝึกหัด 2             
  การเรียนภาษาอังกฤษและฝึกทักษะ ตอนที่ 3  
                                                                                                          56k             256k
   การเข้าไปศึกษาภาษาอังกฤษตามกลุ่ม Website ต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติ ตอนที่ 1
                                                                                                          56k             256k
  การเข้าไปศึกษาภาษาอังกฤษตามกลุ่ม Website ต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติ ตอนที่ 2
                                                                                                          56k             256k
  อบรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน                      Download  1  2  3  4  5
 

                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.